Viktigt med tydliga regler för jäv

Marina Johansson (S)

Göteborgs stad har många och bra samarbeten med andra kommuner och städer runt om i Sverige och världen. Det är en framgångsfaktor för staden som ger väldigt mycket tillbaka. Det kan handla om vårt samarbete i Göteborgsregionen (GR) eller i Sveriges kommuner och landsting (SKL), men även i olika kommunala nätverk som berör viktiga frågor, som t.ex. European Cities Against Drugs (ECAD) där europeiska kommuner samarbetar för att bekämpa narkotikamissbruk. Många politiker och tjänstemän deltar i dessa organisationer och nätverk som representanter för Göteborgs stad. Det är naturligt att de som sitter i nämnder och styrelser med ansvar för frågorna det gäller också är de som representerar staden i dessa olika sammanhang.

Enligt en ny bedömning från stadsledningskontoret så kan detta dock tolkas som jäv i vissa situationer, eftersom man fattar beslut i eller handlägger ärenden som rör en organisation som man själv är delaktig i. Att man i båda rollerna agerar som representant för staden och att besluten inte gynnar en personligen har ingen betydelse. Detta är ett nytt sätt att bedöma jäv på som bryter med etablerad praxis både i staden och nationellt. Det kommer troligen att påverka många beslut som rör Göteborgs samarbeten med andra kommuner. Frågan är komplex och kan vara svår att sätta sig in i men den kan ha stora konsekvenser och det är därför viktigt att ta tag i den ordentligt.

Upprinnelsen till stadsledningskontorets bedömning var en anmälan till visselblåsarfunktionen angående ett beslut i Social resursnämnd om att delfinansiera en konferens om narkotikamissbruk, som arrangerades av ECAD. Anmälan menade att jag var jävig vid beslutet eftersom jag både är ordförande för Social resursnämnd och är representant för Göteborgs stad i ECADs svenska nätverk. Ärendet avskrevs av stadsledningskontoret eftersom det inte var ECADs svenska nätverk som arrangerade konferensen utan den internationella huvudorganisationen. Där sitter inte jag, utan en annan ledamot i Social resursnämnd, Johan Fält (M), i styrelsen. Däremot ansåg man att jag borde ha lyft frågan om jäv inför beslutet, eftersom någon ändå kunde ha fått uppfattningen att jäv förelåg.

Principen för bedömningen kommer ha stora konsekvenser för framtida hantering av samarbeten mellan kommuner. Enkelt uttryckt så innebär detta att man ska anses som jävig vid beslut som rör en mellankommunal organisation där man själv sitter i styrelsen, även om man sitter där som representant för Göteborgs stad och även om beslutet inte gynnar en personligen. Detta gäller för många politiker och tjänstemän som tar beslut om, eller handlägger ärenden om, organisationer där de själva sitter som representanter för Göteborgs stad.

Det är därför viktigt att snabbt förtydliga rutiner och riktlinjer för jäv inom staden så att detta kan undvikas i framtiden, samtidigt som de många bra och givande samarbeten staden har med andra kommuner inte förhindras eller försämras. Jag har därför varit i kontakt med både stadsdirektören och stadsjuristen för att få deras synpunkter på detta och kommer också att lägga ett yrkande till kommunstyrelsen om att se över och förtydliga rutiner och riktlinjer gällande jäv, utifrån den nya bedömning som stadsledningskontoret gjort i den här frågan.

Göteborgarna ska kunna känna ett starkt förtroende för att de beslut vi politiker tar är rätt och riktiga och att tjänstemännen som handlägger ärenden gör det opartiskt och korrekt. Minsta misstanke om något annat fräter på den medborgerliga tillit som är helt nödvändig för att vårt samhälle ska fungera. Därför tar jag denna fråga på största allvar.

facebook Twitter Email