Tord Karlsson (S): Fem prioriteringar för Göteborgs skolor

I helgen hade partidistriktet höstkongress. Den bjöd på spänstiga diskussioner om skolans framtid, och jag känner att det finns ett enormt batteri av klok socialdemokratisk politik som jag i egenskap av ordförande i utbildningsnämnden ser fram emot att driva.

Jag har tidigare bloggat om betydelsen av de nya skolnämnderna i Göteborg, och hur den politiska styrningen av skolan behöver renodlas. I det här inlägget vill jag lite närmare utveckla vad jag ser som fem av de viktigaste utmaningarna för Göteborgs för- och grundskolor, och hur jag vill lösa dem. Det handlar om hur vi löser lokalförsörjningen och lärarbristen, samt hur vi ser till att skolan präglas av arbetsro, kontinuitet och hög närvaro.

Det råder lärarbrist i stora delar av landet. Det finns även en tendens att de skolor som har störst utmaningar även har svårast att rekrytera. Därför kommer det att vara viktigt för den nya nämnden för grundskolan att göra stora insatser för att i möjligaste mån hjälpa utsatta skolor att  rekrytera den bästa personalen. Detta kan bland annat göras genom att styra duktiga skolledare till dessa skolor, erbjuda lokala lönetillägg kopplat direkt till vissa skolor eller genom att erbjuda vidareutbildning som prioriterar anställda vid skolor med stora utmaningar.

Att det nya Göteborg växer så det knakar är positivt, men det ställer tuffa krav på lokalförsörjningen för skolorna. Vi skall bära med oss att det i snitt tar 7-8 år att ta fram en ny skola eller förskola! Vi har även stora ambitioner på dessa områden, bland annat att barngruppernas storlek skall minska såväl i förskola som skola. För att klara det måste lokalförsörjningen prioriteras högt.

Vi ser även idag att stadens planerande och byggande organisationer i allt för hög grad lämnar ifrån sig nya byggplaner där det saknas tillräckligt med platser för förskola och grundskola. Dessa behov får stryka på foten för andra perspektiv som tjänstemännen av olika skäl bedömer större. Den analys jag gör är att barn- och bildningsperspektivet måste stärkas. I exempelvis Stockholm finns ett byggande bolag som tar fram pedagogiska lokaler. Det är ett framgångsrikt koncept där det finns tydliga utbyggnads- och underhållsplaner som möter de behov som finns. Alla kan ta del av planerna och diskutera dem. Imorgon åker jag till Stockholm för att titta närmare på hur de gjort.

Det är en spännande situation som skolan i Göteborg befinner sig i. En helt ny organisation skall växa fram. Dock är trots allt det mesta sig likt. Även i framtiden skall våra lokala skolor möta sina elever och ge dem bästa möjliga start i livet. Utöver de mer praktiska utmaningarna jag diskuterat ovan måste vi också blicka framåt. När vi nu börjar genomföra en ny socialdemokratisk skolpolitik vill jag prioritera tre värden: Närvaro, kontinuitet och studiero.

Elever som inte finns närvarande i klassrummet kan inte lära sig något. De skolor som satsat hårt på att öka närvaron har också höjt sina resultat. Detta är en väg som fler borde följa. En grupp elever som vi måste ägna en speciell uppmärksamhet är de elever som är hemmasittande eller näst där intill. Allt för många elever i grundskolan saknas i den egentliga verksamheten. När dessa elever kommer till gymnasiet så lyckas gymnasiet i en mycket högre grad att fånga upp eleverna.Grundskolan måste ha ett bättre och mer gemensamt sätt att fånga upp dessa elever.

Kontinuitet bland skolledare och personal är en annan faktor som är avgörande för att skolans resultat skall bli bättre. Med en stor omsättning bland skolledarna finns ingen grund för en stabilitet bland lärarna. Saknas det kontinuitet blir det genast konsekvenser för eleverna. Det finns ett större stöd i forskningen för kontinuitet än om lärarna har legitimation. Det visar vikten av att få stopp på de vikariekaruseller som kan uppstå om kontinuiteten inte prioriteras.

Den sista frågan jag vill lyfta är studiero. Allt för ofta får vi rapporter eller signaler i undersökningar om att många elever upplever problem med studiero och trygghet. Detta är grundläggande faktorer för att man skall kunna ta till sig undervisningen. Det finns flera orsaker till oron. Allt från stök i elevgruppen till lokaler som helt enkelt inte fyller moderna krav. Här måste det till allt från ombyggnationer och nya lokaler till att skolledningar verkligen sätter fokus på att kunna erbjuda samtliga elever studiero i skolan.

Skolan är en språngbräda till självförverkligande. Den är det mest kraftfulla verktyg vi har för att öka jämlikheten så att alla får ta del av det nya Göteborg. Därför måste dess utveckling prioriteras. Jag ser med ödmjukhet och tillförsikt fram emot att – i nära samarbete med skolorna – vara ledande i det arbetet.

 

Tord Karlsson (S)
Kommunalråd och ordförande för utbildningsnämnden

facebook Twitter Email