Riksdagsseminarium med fokus på Göteborgs hamn

Idag arrangerade jag tillsammans med Cecilia Magnusson, riksdagsledamot från Moderaterna, ett seminarium om Göteborgs hamn i riksdagen. Vi sitter dessutom båda i styrelsen för hamnbolaget och brinner lite extra för denna fråga. Fokus på seminariet var givetvis på behovet av att muddra, eller farledsfördjupa, för att hamnen i framtiden ska kunna ta emot de största fartygen och därmed kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Detta är viktigt inte minst för vår industri.

Den svenska modellen präglas idag av en industri som har ett stort behov av goda exportmöjligheter. I Sverige sker 90 procent av utrikeshandeln med sjöfart och därför har direktlinjerna till sjöss stor betydelse för landets konkurrenskraft. Direktsjöfarten är inte en självklarhet för ett glest befolkat land som Sverige. Det krävs hamnar med tillräckligt mycket import- och exportgods för att det ska vara intressant för rederierna att komma till Skandinavien. Det krävs också kapacitet att ta emot dessa stora fartyg. Tillräckligt djupa farleder, stora kranar, effektiva terminaler samt robusta väg- och järnvägsförbindelser. På tio år har containerfartygen blivit nästa dubbelt så stora. Även tankers, kryssningsfartyg, färjor och bilfartyg strävar efter ekonomiska skalfördelar genom att bli allt större.

Foto Mirjeta Bajrami
Foto: Mirjeta Bajrami

Göteborgs Hamn har sedan lång tid tillbaka investerat kraftfullt för att vara ett starkt godsnav. Här finns i dag Nordens bredaste linjeutbud som kombinerar en frekvent Europatrafik med direktlinjer till andra världsdelar. Hamnen är en viktig spelare för stora delar av landets industri. Men det har uppstått en flaskhals i takt med att fartygen blir allt större. Farlederna måste fördjupas för att Göteborgs Hamn, och därmed Sverige, även ska kunna ta emot de oceangående fartygen framöver. Dagens djupgående på 13,5 meter räcker inte. Redan i dag får rederierna begränsa lasten på fartygen och vissa kommer inte ens in till Göteborgs Hamn.

Trafikverket har gjort en studie som visar att det finns samhällsekonomiska vinster med att fördjupa farleden. Fördjupningen innebär att cirka en miljon kubikmeter massor måste grävas upp och är en investering på flera miljarder. För att farledsfördjupningen ska bli verklighet är första steget att Trafikverket och regeringen prioriterar den så att den kommer med i den nationella planen för infrastruktur 2018–2029. I Trafikverkets presenterade förslag till nationell infrastrukturplan är farledsfördjupningen i Göteborgs hamn med som en utpekad brist. Det innebär att Trafikverket anser att det är ett projekt som bör genomföras, men att det behöver jobbas vidare med för att kunna bli färdigt som ett namngivet objekt i planen. Härnäst kommer en remissrunda runt om i landet att ske innan den slutliga planen presenteras.

Göteborgs Hamn är en av de utpekade hamnarna i Europa. En farledsfördjupning i hamnen skulle gynna näringslivet i hela landet. Därför bör farledsfördjupningen i Göteborg betraktas som ett projekt av nationellt intresse med därtill gjorda prioritering i den nationella infrastrukturplanen. Vårt seminarium idag var ett försök att påverka i den riktningen. Nu fortsätter det arbetet.

facebook Twitter Email