Rättigheterna måste gå ut över den egoistiska människan – dags för MR-dagar i Jönköping!

Imorgon åker jag för att delta i MR-dagarna som i år äger rum i Jönköping. Årets tema har en bred ingång och griper över såväl rättigheter i Sverige som i världen men också med fokus på antidiskriminering. Jag kommer att delta i två viktiga seminarier: ett som handlar om den kommande MR-institutionen och vikten av lokal förankring och ett som diskuterar Göteborgs Stads modell för medskapande processer för delaktighet. Det sista med fokus på arbetet med det romska rådet. Båda dessa seminarier lyfter grundläggande delar i arbetet med de mänskliga rättigheterna – rätten till inflytande, delaktighet och påverkan men också de strukturella förutsättningarna för att MR-arbetet ska fungera.

Mariya Voyvodova (S)
Foto: Lena Dahlström

Här i Västsverige finns alla givna förutsättningar för att placera en MR-institution. Vi har en etablerad samverkan mellan politik, civila samhället och akademin. Det finns en politisk kommitté för mänskliga rättigheter på regional nivå, ett tydligt kommunalt politiskt ansvar för MR-frågorna i Göteborgs Stad och en infrastruktur byggd på delaktighet med ett kommunalt HBTQ-råd (landets första), sverigefinskt råd, Romskt råd och ett samråd med de nationella minoriteterna. För att ta några exempel. Det finns handlingsplaner för att stärka mänskliga rättigheter på både lokal och regional nivå och det finns ett tydligt fokus inom akademin på dessa frågor, med bland annat mastersutbildning vid Göteborgs Universitet och Invandrarakademin vid Borås högskola. Vi skapar delaktighet tillsammans med rättighetsbärarna och vårt omfattande samarbete med det civila samhället, med samråd och Göteborgs rättighetscenter. Vårt ledord är: Bara genom att gå från teori till konkret praktik kan det människorättsbaserade arbetet stärkas och utvecklas. Här ligger Västsverige i framkant och utgör ett helt unikt område i Sverige inom MR-området. Läs gärna debattartikeln som för fram alla goda argument.

En röd tråd i temat för MR-dagarna är framför allt de mänskliga rättigheternas framtid, och det är för mig ett av de mest angelägna vi kan prata om just nu. I en tid då vår demokrati behöver stärkas hotas den av populism, individualism, rasism och växande klyftor i samhället. Hur vi tar oss an det framtida arbetet med mänskliga rättigheter är en avgörande del för att möta dessa utmaningar. Därför måste ett väl fungerande arbete med mänskliga rättigheter genomsyra all verksamhet och politiska sakområden. Till exempel – det finns inte en skola och ett rättighetsbaserat arbetssätt separerat från varandra. Det handlar om en skola där man arbetar på ett sätt som ser alla, fördelar resurser efter behov och behandlar alla med respekt.

Ta till exempel Göteborgs Stads kommande program för ett jämlikt Göteborg. Vi vill att Göteborg ska vara en stad där alla, nya och gamla göteborgare, går till jobbet eller skolan, tar ansvar och känner sig trygga i stan. Det handlar om att skapa god start och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete samt hållbara och jämlika livsmiljöer. Allt detta är grundläggande delar i arbetet för en mer jämlik stad. Och inom varje område måste vi arbeta rättighetsbaserat, normmedvetet och intersektionellt. Som det står i programmet: ”Att varje barn och ungdom oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggningen får en god start i livet och en god uppväxt är därför centralt för att uppnå likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för nå en jämlik stad”. Eleanor Roosevelt (ordförande för FN:s första kommitté för mänskliga rättigheter) uttryckte det träffande en gång så här: ”Det är i vardagen, lokalt, nära hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen … som människor söker rättvisa, lika möjligheter, och lika värdighet utan diskriminering. Om inte dessa rättigheter har en betydelse där, har de ingen större mening någon annanstans heller.”

Arbetet med mänskliga rättigheter och jämlikhet tar nu ett viktigt nästa steg. Detta är en av vår tids största utmaningar. Det handlar om vägval. Rättigheter måste fyllas med innehåll. Jämlikhetsarbete med en stark generell välfärd leder rättighetsarbete framåt för friheten att kunna nå sina bästa stämningars längtan. Rätten att bara kunna vara sig själv, som Laleh sjunger!

/Mariya

facebook Twitter Email