Om Truckstop Alaska och förenklade regler för alkoholservering

Ikväll var det årets sista fullmäktigesammanträde och mitt sista som kommunalråd. Jag hade därför verkligen sett fram emot att svara på Kalle Bäcks (KD) interpellation om riktlinjer för alkoholservering och kulturföreningar. Men efter vi lämnat in svaret så återtogs interpellationen. Tråkigt, men jag kan ju skriva lite här kring hur vi resonerat i frågan.

Hela diskussionen tog ju fart med turerna kring Truckstop Alaska och de svårigheter som finns för exempelvis kulturföreningar att leva upp till tillståndskraven för alkoholservering. Jag besökte då Trucken och pratade med dem om deras utmaningar. De driver en fantastisk verksamhet som drar många göteborgare. En viktig del av Göteborg som kulturstad är dessa fristående föreningar som skapar kreativa utrymmen i olika delar av staden. Det fria kulturlivet är en grundläggande del i Göteborgs själ, och det är viktigt att vi hittar ett sätt som underlättar social verksamhet och mötesplatser inom kulturen.

Nu ska sägas att vi har bra alkohollag och tillstånden för att servera alkohol ska omges av försiktighet och trygghet. Lagen är ju först och främst en skyddslagstiftning där sociala hänsyn ska väga tyngst. Det är en väldigt viktig grund-och likställighetsprincip. Samtidigt kan det finnas skäl att se över riktlinjerna för föreningar överlag. Vi måste ha generella och förutsägbara riktlinjer men det kan finnas behov av ett förenklat förfarande. Jag vet att Sociala resursnämnden nyligen gett förvaltningen i uppdrag att bereda det Göteborgsförslag som nu är aktuellt på det här området. (723: Förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar). Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till där!

Vi behöver ha ordning och reda i tillståndsgivningen. Samtidigt ska det vara lätt att göra rätt utifrån de regler som finns. Det var inte så länge sedan Göteborg ändrade syn på serveringstiderna. Inom ramen för likställigheten finns till exempel möjlighet till differentierad avgift eller schabloner. Det finns olika förutsättningar beroende på vilken aktör som anordnar tillställningar. Det gäller inte minst kulturföreningar. Därför menar jag att staden bör undersöka om och hur förenklade regler för alkoholservering kan tillämpas för ideell verksamhet. Min bedömning är att vi bör titta på en Göteborgsmodell som tar större hänsyn till ideella föreningars förutsättningar utan att göra avkall på skyddsbehovet i alkohollagen, förutsägbarhet eller likabehandling.

/Mariya

facebook Twitter Email