Mattias Jonsson: Den nya sexualbrottslagstiftningen är en lagstiftning för framtiden

Allt fler i vårt land utsätts för sexualbrott. Särskilt unga kvinnor är utsatta och få anmäler. Utvecklingen är oacceptabel. Den socialdemokratiskt ledda regeringen lägger nu förslag om en samtyckeslagstiftning som säger det självklara, att sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt. Budskapet är enkelt. Om mäns sexuella trakasserier och sexualbrott mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras. Ta reda på om den du vill ha sex med också vill. Är du osäker ska du avstå.

Från och med 1 juli i år införs två oaktsamhetsbrott för våldtäkt och sexuellt övergrepp; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det betyder att man kommer kunna dömas för övergrepp i fler situationer än idag. Till exempel när man borde inse att någon inte deltar frivilligt men man ändå genomför en sexuell handling med den personen. I och med att vi både utvidgar våldtäktsbrottet och inför två oaktsamhetsbrott är vår förhoppning att fler kommer fällas och att brottsoffren får upprättelse.

Fler gärningsmän måste få kännbara straff. Men det räcker inte. #metoo visar att sexualbrott och sexuella trakasserier förekommer i alla samhällssektorer och i alla samhällsklasser. Vi måste prata om och med pojkar och män om deras ansvar. Därför har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag regeringen att ta fram informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet riktade till i huvudsak ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen.

Den tidigare sexualbrottslagstiftningen finns flera luckor och allt för mycket ansvar läggs på offrets agerande och inte gärningsmannens. Att många offer, som en naturlig reaktion på en hotfull situation, reagerar med passivitet istället för motstånd, täcks inte in i lagstiftningen. Många brottsoffer möts av en okunskap kring detta inom rättsväsendet. Därför krävs mer utbildning på området. Under våren 2018 kommer Justitiedepartementet att erbjuda informationstillfällen om den nya sexualbrottslagstiftningen för samtliga domstolar, information på domstolschefsdagarna, och information på intranätet för Sveriges Domstolar.

Den socialdemokratiska regeringens val att gå vidare med samtyckeslagen, trots lagrådets avrådan, tror jag är ett viktigt steg och en markering att det är på tiden att dessa frågor tas på allvar. Det tror jag vi gör bäst genom en tydlig sexualbrottslagstiftning. Ansvaret ska ligga på förövaren, inte hos offret. Den nya sexualbrottslagstiftningen är ett stort och viktigt steg i vår strävan mot ett jämställt och tryggt samhälle. För att uppnå detta är det viktigt att det finns en tydlig lagstiftning som på alla sätt motsätter sig våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Mäns och pojkars ansvar måste tydliggöras samtidigt som alla utsatta måste känna till sina rättigheter och våga anmäla. Det är viktigt för normspridning och för framtida generationer fickor och kvinnor. Tillsammans tar vi ansvar för ett jämlikt Göteborg!

facebook Twitter Email