Kulturnämnden stänger Röhsska museet tillfälligt

Röhsska museet är idag Sveriges ledande design och konsthantverksmuseum. Samtidigt behöver verksamheten utvecklas och sedan många år tillbaka finns stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, hög chefsomsättning och brister i tillit, organisation och ledning. Situationen har förvärrats ytterligare under hösten. Det här är problem som Kulturnämnden och jag som ordförande i nämnden ser väldigt allvarligt på. rohsska

Kulturnämnden har det yttersta ansvaret för att det bedrivs en god personalpolitik i kulturnämndens verksamheter och att det skapas förutsättningar för att kulturförvaltningen ska förverkliga en god arbetsmiljö. Därför beslutade Kulturnämnden idag på ett extrainsatt möte att stänga museet. Tidpunkten för stängning är ännu inte bestämd, och inte heller tidsrymden för stängningen. Den planen arbetar nu kulturförvaltningen tillsammans med fackliga representanter fram.

Problemen på Röhsska är långtifrån nya och försöken att förbättra situationen har varit många. Under de senaste 15 åren har organisationskonsulter anlitats, företagshälsovårdsinsatser genomförts och utredningar tagits fram. Men insatserna har inte gett en långsiktig effekt. För att museet ska fortsätta att vara ett angeläget design- och konsthantverksmuseum är ett radikalt omtag nödvändigt.  Verksamheten behöver utvecklas, de stängda våningsplanen öppnas och inte minst måste förutsättningar för en hållbar psykosocial miljö skapas. Nu kan det bli möjligt.

Vårt mål med det arbete som nu inleds är att Röhsska museet ska nå sin fulla potential och att medarbetarna ska få förutsättningar att kunna använda sina stora kunskaper och breda nätverk. Röhsska ska vara ett ledande museum i Sverige och en viktig aktör i Norden även de kommande 100 åren.

Mariya Voyvodova (S)
ordförande i Göteborgs kulturnämnd

facebook Twitter Email