Jonas Attenius (S) Avskaffas skyddsombud så avvecklas den svenska modellen

Svenskt Näringsliv vill ta ifrån facken sin rätt att utse skyddsombud, slopa de regionala skyddsombuden och ta bort det kravet om skyddsombud på arbetsplatser med minst fem anställda. Detta vore en grov inskränkning av löntagares rätt att påverka på sin arbetsplats, skriver Jonas Attenius (S), kommunalråd med ansvar för personalfrågor i Göteborgs stad.

Förra veckan hade jag äran att dela ut Skyddsombudens pris till representanter för flera av de fackförbund som organiserar Göteborgs Stads medarbetare. Som personalansvarigt kommunalråd är jag stolt över det viktiga arbete som förtroendevalda skyddsombud utför på sina arbetsplatser varje dag. Att ge skyddsombuden fler möjligheter att påverka är en grundstomme i att utveckla den svenska modellen och skapa det nya Göteborg.

Fackföreningarnas roll som de anställdas representanter är en självklar del av den svenska modellen. Svenskt Näringsliv vill frånta facken sin rätt att utse skyddsombud, slopa de regionala skyddsombuden och ta bort det lagstadgade krav som finns om skyddsombud på arbetsplatser med minst fem anställda. Detta vore en grov inskränkning av löntagares rätt att påverka på sin arbetsplats. Förslaget saknar förankring i verkligheten.

Globaliseringen och digitaliseringen skapar snabba förändringar i hur och när vi arbetar. Fackliga och politiska framsteg så väl som teknikutvecklingen har i många avseenden utvecklat och förbättrat människors arbetsmiljö, men omvälvande förändringar medför också nya arbetsmiljöproblem som måste lösas. Allt fler lider av stressrelaterade symptom. Brister i den psykosociala arbetsmiljön tar sig uttryck i form av utbredd utbrändhet allt längre ner i åldrarna och höga sjukskrivningstal, inte minst inom vård- och omsorgsyrken. Människor känner otrygghet i sin vardag – en vardag som de flesta av oss tillbringar på jobbet. Detta leder till mänskliga tragedier och resursslöseri. Ingen vinner på detta. Samhället står inför omfattande utmaningar för att utveckla en trygg arbetsmiljö i en ny tid. I ljuset av detta framstår Svenskt Näringslivs förslag som en oerhört märklig ingång. För den som är intresserad av en bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivna och sundare villkor är detta ett stort steg i fel riktning.

Hur motiverar då Svenskt Näringsliv denna inskränkning av löntagarnas demokratiska rättigheter? Arbetsgivarna menar att vem som är bäst lämpad att representera de anställda på en arbetsplats inte bara beror på om hen är facklig eller ej, utan även på individen som person. Vissa är bättre än andra på att stå upp för de anställdas rättigheter än andra.

Tyvärr avslöjar detta argument en förlegad syn på demokrati i arbetslivet. Det är självklart så att vissa är bättre lämpade än andra att företräda sina kollegor. Just därför är det lika självklart att de anställda via sina arbetstagarorganisationer ska ha rätt att utse sina företrädare. Fackföreningarna är och ska fortsätta vara det forum som organiserar de anställdas intressen. Genom att frånta fackföreningarna rätten att välja och utkräva ansvar av sina skyddsombud öppnar Svenskt Näringsliv i förlängningen för att frånta facken sin roll i den svenska modellen: att organisera och driva de anställdas intressen.

Den svenska modellen bygger på starka och jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Jag ser Svenskt Näringslivs förslag som ett direkt hot mot detta. Det är en omodern politik som har misslyckats där den prövats, och vi ska inte införa den i Sverige. Snarare behöver vi stärka skyddsombudens roll och förstärka samverkan mellan skyddsombud och den statliga arbetsmiljötillsynen.

Vi rödgröna satsar på att stärka medarbetarnas delaktighet och inflytande på jobbet. Vi gör detta tillsammans med de fackliga organisationerna och löntagarnas skyddsombud. Målet är att alltid förbättra arbetsmiljö och villkor. Samtidigt som regeringen levererar satsningar på arbetsmiljö och bjuder in arbetsmarknadens parter till samtal om hur vi ska lösa arbetsmiljörelaterade problem i en ny tid, väljer Svenskt Näringsliv att gå till angrepp mot fackföreningsrörelsen och den svenska modellen. Jag kommer alltid att stå upp för löntagares rätt att organisera sig för trygghet och framtidstro. Starka, oberoende skyddsombud är en förutsättning för ett jämlikt Göteborg. I det nya Göteborg arbetar vi tillsammans för en bättre arbetsmiljö och bättre villkor på jobbet.

Jonas Attenius (S)
Kommunalråd

facebook Twitter Email