Gunilla Carlsson: Strategisk styrning för ökad jämställdhet

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män när det gäller makt och inflytande, utbildning, yrke, position, inkomster, lön och karriär, obetalt hem- och omsorgsarbete, våldsutsatthet och hälsa._dsc0547_gbg_riks_lf

Igår presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen – Makt, mål och myndighet- feministisk politik för en jämställd framtid, samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Under 2018 avser man att inrätta en jämställdhetsmyndighet, som ska bidra till en strategisk, sammanhållen, hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Man inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Man tänker genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

Myndigheter som är strategiska för att nå de jämställdhetspolitiska målen ska vid behov ha tydliga och verksamhetsanpassade uppgifter om jämställdhetsintegrering i sin instruktion. Regeringen avser att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Därför presenteras den första nationella strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att säkra långsiktighet och stärkt samordning är strategin tioårig och börjar gälla 1 januari 2017.

Från att främst ha tagit hand om konsekvenserna av mäns våld presenterar regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med fokus på ett förebyggande förhållningssätt samt mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet, kombinerat med tydliga brottsbekämpande åtgärder.

Med denna skrivelse lägger regeringen grunden för en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

facebook Twitter Email