Ett socialt Europa

De sociala frågorna är viktiga när vi bygger framtidens hållbara Europa. Den europeiska unionen kan inte bara handla om konkurrens och marknad utan också om lika möjligheter till jobb, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet.

På EU-toppmötet i Göteborg den 17 november om rättvisa jobb och tillväxt ska det beslutas om den sociala pelaren. Den innehåller 20 principer om rätten till utbildning och livslångt lärande, säkra anställningar och jämställdhet mellan könen. Det handlar också om lika förutsättningar oavsett ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning, skäliga pensioner och tillgång till sjukvård av god kvalitet. Bland annat. Att sociala och arbetsrättsliga principer äntligen börjar få fotfäste i unionen skapar framtidstro. När alla arbetare i Europa får bättre villkor och en mer rättvis arbetsmarknad blir vi alla vinnare på det.

Men vi är inte överens om allt. Princip nummer sex i den sociala pelaren handlar om att lagstadga en minimilön som säkerställer skälig levnadsstandard. Inte minst borgerliga politiker i Europa har förespråkat det. Men vi menar det skulle vara ett hot mot tryggheten på den svenska arbetsmarknaden och pressa ner lönerna i Sverige. Den fackliga rörelsens kamp för bättre villkor har lett till att vi idag har bra kollektivavtal i Sverige. Det är bättre med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parterna än att politikerna bestämmer lönerna.

Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare är inte sen med att kritisera toppmötet. Han skriver på moderaternas hemsida att ”centralisering av makt till EU är inte lösningen på Europas sociala problem”. Vi håller med om att beslut ska fattas så nära som möjligt dem det berör. Men den Europiska unionen kan inte bara handla om en fri marknad, den behöver också handla om fria människor. På EU-toppmötet kommer vi att prata om hur vi ser till att EU handlar om människornas Europa. Om hur vi ser till att säkra rätten till utbildning, trygga anställningar och tillgång till sjukvård av god kvalitet.

EU bör och ska inte ta över kompetensen från den nationella eller lokala nivån, den så kallade subsidiaritetsprincipen. Men vi behöver ha ett större fokus på social hållbarhet på alla politiska nivåer. Vi är nog överens med Moderaterna när vi säger att det inte finns en gemensam lösning för alla EU-länder, men vi har många gemensamma problem. Det gör att vi måste agera tillsammans. Att det finns europeiska länder som vill gå längre och lagstadga på fler områden vet vi om, men att det finns en vilja att hjälpas åt med den grundläggande sociala problematiken i EU bör vi se som en vinst.

EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet har uttalat sig positiva till att fortsätta arbetet med den sociala pelaren och de principer som bygger den. Vi ser nu fram emot att toppmötet i Göteborg blir starten för att förverkliga visionen. Ett jämlikt och jämställt samhälle med rättvisa jobb och tillväxt ät möjligt, såväl för göteborgare som för alla européer.

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot för Göteborg

Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst

 

facebook Twitter Email