Det måste satsas på utbildning!

Under ett antal år har klasskillnaderna ökat i samhället och vi har fått ökad ojämlikhet. Detta märks i skolan, på arbetsmarknaden och när vi blir gamla.

Under de senaste åren har regeringen vänt riktning i svensk politik. De borgerliga skattesänkningarna har bytts mot välfärdssatsningar och ett värnande om den svenska modellen. Allt fler har ett arbete att gå till och ekonomiska underskott i statsfinanserna har vänts till överskott. Men fortfarande är arbetslösheten för hög och utvecklingen på arbetsmarknaden visar tydligt att bristen på rätt kompetens hämmar företagens möjlighet att nyanställa. Trots rekordmånga lediga jobb har många svårt att få arbete p g a otillräcklig utbildning.

Idag lämnar alltför många grundskolan utan tillräckliga betyg för att läsa vidare på gymnasiet. Skillnaderna mellan olika skolor är i flera kommuner stora och det är framför allt de elever som har föräldrar med låg utbildningsnivå och utländsk bakgrund som klarar sig sämst. Segregationen är en del av problematiken, men den största uppgiften för politiken i dagsläget är att lösa hur vi kan gå mot en mer jämlik skola där alla får en rättvis chans. För att ge mer tid till varje elev behöver klasserna i vissa kommuner minska, medan det i andra kommuner behöver anställas fler behöriga lärare och andra vuxna i skolan. Även ledarskapet i skolan kan många gånger vara avgörande. Rektorerna har en viktig roll för att skolan ska nå upp till de mål som efterfrågas och för att i skolorganisationen skapa förutsättningarna för att alla elever ska kunna nå godkända betyg. Dessutom behöver elevhälsan utvecklas. En bra och fungerande elevhälsa ger barn och unga stöd och förutsättningar att både klara skolan och sin uppväxt på ett bättre sätt.

Västsverige behöver hitta nya innovationer och nya arbetstillfällen för framtiden. I en allt mer föränderlig värld kommer även vidareutbildning vara ett måste och hela vårt samhälle behöver ställa om till att ta det livslånga lärandet på allvar. Det är därför som jag skrev en motion till riksdagen som berör vikten av utbildning i Sverige. För att ge alla unga en chans till framtidstro.

Motionen hittar ni här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utbildning-i-vastsverige_H5021914

facebook Twitter Email