EU behöver en Labour Rights Agency

De fackliga fri- och rättigheterna har haft sju svåra år i Europa. 2007 slog EU-domstolen genom Laval-domen fast att kollektivavtal inte får försvaras fullt ut på nationella arbetsmarknader. Under krisåren har högermajoriteter sett till att kollektivavtal trasats sönder och parterna uteslutits från förhandlingar i nödlånsländerna. Att vända denna negativa utveckling är en solklar förstaprioritering för…

Läs mer

Läget på Sahlgrenska i sammanfattning

Idag hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin pressträff på temat ”Året som gått och inriktning 2014”. Under 2013 har SU, trots en ansträngande influensavår, fortsatt ge vård av hög kvalitet. Samtidigt har sjukhuset lagt grunden för fortsatta förbättringar av vården bl a genom att starta arbetet med värdebaserad vård, ett åtgärdsprogram för akutsjukvården, skärpt produktionsplanering, utveckling av…

Läs mer

Sätt konsumenten i centrum

Jag har under flera år nu jobbat en hel del med finansmarknadsfrågor. Efter finanskraschen 2008 har inom EU vidtagits en lång rad åtgärder för att stärka tillsynen och regleringen av finanssektorn. I EU-parlamentets ekonomiutskott har vi haft en helt central roll i arbetet. På det stora hela taget har detta varit en bra process. En…

Läs mer

Ny satsning på städning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 1 januari i år.

Kerstin Brunnström, SUs ordförande: 19 miljoner kronor. Det är den utökade satsning på städning vi har lagt i årets budget för SU. Det här är en fråga som vi som sitter i styrelsen och även sjukhusledningen ser väldigt allvarligt på och därför har vi utökat vårt avtal med Regionservice som utför städningen på sjukhuset. Styrelsen…

Läs mer

Huvudentreprenörer måste ta ansvar

Frågan om huvudentreprenörers ansvar för underleverantörer diskuteras nu på flera håll. Under ett antal år har det i vissa branscher förekommit att huvudleverantörer för att pressa kostnader anlitat mindre seriösa underleverantörer. Byggbranschen är kanske det tydligaste exemplet. I jakten på att vinna uppdrag och kontrakt väljer vissa huvudleverantörer att se mellan fingrarna med oegentligheter längre ner i…

Läs mer

Argumenten för kvotering allt starkare

Jag har nu i två år jobbat intensivt med frågan om kvotering till bolagsstyrelser. På bordet ligger bl a ett EU-förslag om att kvotera styrelserna i de största börsbolagen i Europa. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna senast år 2020 höra till vardera könet. När två kandidater har likvärdig kompetens ska det kön…

Läs mer

Stoppa missbruket av staplade visstider

Det finns ett missbruk av visstidsanställningar i Sverige. Ett stort antal arbetsgivare staplar otrygga visstider på varandra under mycket lång tid. En undersökning visar att tiotusentals visstidsanställda har gått på staplade visstider i mer än fem år. Detta strider av allt att döma mot reglerna i EU:s visstidsdirektiv. Meningen med visstider är naturligtvis inte att…

Läs mer

Trojkans attacker på fackliga rättigheter får inte upprepas

I parlamentet pågår nu en granskning av hur trojkan – EU-kommissionen, ECB och IMF – agerat gentemot nödlånsländerna Grekland, Irland och Portugal och Cypern. Det är ett viktigt arbete. Stora misstag har begåtts. Det är nu nödvändigt att dra lärdom av felstegen och bygga ett bättre system för denna typ av krishantering. Det finns mycket…

Läs mer
facebook Twitter Email