Tord Karlsson (S): Tid för digitalisering

Göteborg har länge varit en decentraliserad stad. Grundtanken är god: Ett lokalt beslutsfattande, nära relation mellan förtroendevalda och medborgare och ett mer överblickbart arbete.

Detta tankesätt har dock medfört att digitaliseringsfrågan blivit lidande. Digitalisering har i mångt och mycket fått vara en fråga för varje enskild förvaltning, och i viss mån även legat under det centrala stadsledningskontoret. Denna splittrade ansvarsfördelning, i kombination med ständigt ökade krav på kompetens inom området, har lett till att digitalisering aldrig har fått vara en politisk fråga. Vi förtroendevalda politiker bär ett stort ansvar här – vi har i för hög utsträckning lämnat ifrån oss inflytande till direktörer och tjänstemän. Nu är det slut med det.

Kommunfullmäktige, göteborgarnas högst beslutande organ, har bestämt att digitalisering återigen ska hanteras som alla andra viktiga frågor i staden: Genom beslut i politiska nämnder, av medborgarnas representanter. Som socialdemokrat kan jag stolt säga att jag har varit drivande i denna förändring, tillsammans med mina partikamrater – och att övriga partier har gett sitt starka bifall. Med kraftfull enighet, från båda de politiska blocken i ryggen, kan vi nu inleda ett förändringsarbete.

Göteborgs stad har idag årliga kostnader som är ungefär 10 000 kronor per anställd högre än snittet för jämförbara kommuner. Denna situation är oacceptabel. Att sänka kostnaderna och öka digitaliseringen har jag, i min roll som kommunalråd och ordförande för berörd nämnd, som högsta prioritet.

Tord Karlsson (S), kommunalråd.

 

Förändringen kommer att göra det möjligt att föra politiska diskussioner om digitalisering. Om varför vi digitaliserar, vad vi vill åstadkomma och vad det får kosta. Inte minst det ekonomiska perspektivet är viktigt för Göteborgs välfärd. Data- och IT-kostnader i Göteborg är alldeles för höga. Göteborgs stad har idag årliga kostnader som är ungefär 10 000 kronor per anställd högre än snittet för jämförbara kommuner. 50 000 anställda och 10 000 kronor högre per anställd – ni inser säkert att detta är stora summor som istället kunde ha gått till att bygga ett jämlikt Göteborg, skapa trygghet i våra bostadsområden eller investera i en skola där alla har lika förutsättningar. Trots dessa höga kostnader är vi ändå inte någon föregångare på IT-området. Vi har en alldeles för låg grad av digitalisering, vilket minskar nyttan för såväl medarbetare som medborgare. Jag vill vara väldigt tydlig: Denna situation är oacceptabel. Att sänka kostnaderna och öka digitaliseringen har jag, i min roll som kommunalråd och ordförande för berörd nämnd, som högsta prioritet.

”Låt oss fylla Göteborg med de nyttor som digitaliseringens möjligheter innebär. Grunden är äntligen lagd – nu är det upp till oss politiker att leverera.”

Med ett förbättrat utgångsläge och tydliga politiska prioriteringar behöver vi nu samla stadens kompetens och fortsätta resonera kring hur vi ska digitalisera på bästa sätt. Alla nämnder måste vara med i diskussionerna och nämnden för Intraservice måste utvecklas till en servicegivare som hjälper alla verksamheter att se de möjligheter som finns i offensiv digitalisering av högsta kvalitet och kostnadseffektivitet. Intraservice ska gå från förvaltare till förändringskonsulter, som både kan digitalisering och samtidigt förstår de kommunala verksamheternas behov. Detta innebär en helt ny roll, vilket i sin tur kräver nya kompetenser. Intraservice har påbörjat denna resa. Låt oss fylla Göteborg med de nyttor som digitaliseringens möjligheter innebär. Grunden är äntligen lagd – nu är det upp till oss politiker att leverera.

Tord Karlsson (S)
Kommunalråd med ansvar för digitalisering
Ordförande, Nämnden för Intraservice

This entry was posted in Göteborg. Bookmark the permalink.