Män för jämställdhet

Marina Johansson (S) besöker Män för jämställdhet.

Marina Johansson (S) besöker Män för jämställdhet.

Häromdagen så träffade jag Män för jämställdhet.  Det är en förening som arbetar riktat mot män för att förändra destruktiva normer och föreställningar om hur män ska vara och bete sig. Det var väldigt spännande att träffa Johann, Peter, Asgeir och Mikael i deras lokal i närheten av Röda sten och prata om vad de gör och hur de skulle vilja utveckla föreningens verksamhet. Män för jämställdhet började som ett nätverk och bildade föreningen 2004. Idag har man bl.a. pappaverksamhet i samarbete med BVC, håller workshops och utbildar i samverkan med Terrafem och folkhögskolan i Angered och jobbar med kunskapshöjande och förebyggande insatser på SFI-kurser.

Skadliga normer och värderingar kopplat till idéer om manlighet orsakar mycket lidande och enorma kostnader för samhället. Det gäller naturligtvis våld i nära relationer och hedersförtryck men har även effekter på självmordsfrekvens och otrygghet på gator och torg. Det är därför otroligt viktigt att det finns ett strukturerat och systematiskt arbete för ökad jämställdhet som också är direkt riktat mot män. En viktig aspekt av detta som lyftes under vårt samtal är hur maskulinitetsnormerna påverkar skolarbetet. Dels genom negativ inverkan på arbetsmiljön för alla lärare och elever men också direkt på pojkarnas skolresultat. Det här har en tydlig koppling till arbetet med Jämlikt Göteborg och fokusområde 2 som handlar om att ge barn goda förutsättningar genom skolåren.

Jag fick också några bra och konkreta tips på hur vi kan underlätta för idéburna organisationer som arbetar med dessa frågor. Allt ifrån hur samarbetet med staden kan fördjupas till hur ansökningsförfarandet kan förenklas och förbättras. En viktig sak som vi talade mycket om är hur vi kan få ökad långsiktighet i våra sociala investeringar. Lagar och regler kring ekonomistyrningen tvingar oss ofta ha ett kortsiktigt perspektiv, vilket gör det svårt att få utrymme för långsiktigt kloka sociala investeringar. Det är bl.a. därför vi också har ett femte fokusområde inom Jämlikt Göteborg, som handlar just om att skapa strukturella förutsättningar för jämlikhetsarbetet. Vi pratade också mycket om vikten av att staden och de ideella krafterna möts och lär av varandra. Det finns en enorm potential i ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan kommunala och ideella verksamheter. Här finns en fantastisk kraftkälla att ta tillvara.

This entry was posted in Göteborg. Bookmark the permalink.