Ensamkommande behöver bättre stöd

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

I Göteborg bor idag många unga människor som på egen hand tagit sig till Sverige de senaste åren. De är ungdomar som ofta varit med om fruktansvärda upplevelser och riskerat allt för att skapa sig ett nytt liv i vårt land. Många har obearbetade trauman och lider av den oro och stress som osäkerheten inför framtiden skapar. Trots alla sår på insidan så har de samtidigt ofta en enorm energi och en stark vilja att utbilda sig, skaffa vänner och vara med och bidra i samhället. I detta finns en otrolig potential att ta tillvara. Det vore ett fruktansvärt samhällsekonomiskt slöseri att inte använda denna mänskliga kraft på bästa sätt.

Här har Göteborg tagit ett stort ansvar. De ungdomar som är under arton år och därför tas om hand av staden har fått bra omsorg och vård. Våra boenden håller hög kvalitet och det finns goda möjligheter till utbildning. Tack vare ett fantastiskt och omfattande samarbete med ideella organisationer och frivilligkrafter så har de unga som kommit till Göteborg haft det bra och fått en stabil grund för att kunna gå vidare i livet. Tusentals göteborgare har engagerat sig för att hjälpa till med läxläsning, fotbollsträning och många andra sociala aktiviteter.

När ungdomarna fyller arton år och blir vuxna så övergår enligt lagen ansvaret för omhändertagandet till Migrationsverket. De unga flyttas då över till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta kan förstås vara svårt för de som inte känner sig redo att flytta från det boende eller hem där de för första gången på länge känner sig trygga. Men om Migrationsverkets anläggningsboende inte ligger för långt bort så kan ändå de unga gå kvar i sin skola och ha kvar sitt sociala nätverk. För de som flyttas långt bort och tvingas lämna sitt sammanhang kan konsekvenserna många gånger bli riktigt jobbiga.

Tyvärr är det så för många unga i Göteborg eftersom det finns få platser på anläggningsboenden i Göteborgs närområde. Detta skapar onödigt lidande och onödiga problem. De samtal som jag har haft, både med de unga själva och med de ideella nätverk som engagerar sig för dem, har verkligen berört mig på djupet. De samtalen har också övertygat mig om att många av de negativa konsekvenserna skulle kunna undvikas om Migrationsverket kunde erbjuda ungdomarna plats på anläggningsboenden i närheten av Göteborg. Då skulle de kunna behålla kontakten med skola och sociala nätverk.

Jag har därför tagit kontakt med Migrationsverkets regionchef och kommer att inleda samtal med honom om att etablera fler anläggningsboenden i Göteborgs närområde. Det skulle vara ett viktigt och konkret steg för att förbättra situationen för de unga ensamkommande i Göteborg och möjliggöra för dem att fortsätta sin utbildning och behålla sitt sociala sammanhang. Hur vi klarar av att ta hand om denna grupp är en helt avgörande fråga, inte bara för Göteborg utan för hela landet. Här måste hela Sverige ta ansvar.

 

This entry was posted in Göteborg. Bookmark the permalink.