Budget för vår tids stora utmaningar

Johan Büser (s): Igår presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget. Med efterföljande budgetdebatt. Moderaternas Ulf Kristersson pekade ut problem, men med få egna konkreta förslag. Moderaterna kan säga vad de vill. Men vad vi inte kommer ifrån är att det just nu faktiskt går bra för Sverige. Till exempel är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år, byggtakten har inte varit så hög sedan miljonprogrammets dagar och det budgetunderskott vi ärvde från den borgerliga regeringen går mot överskott.

Den största klimatinvesteringen i modern tid är det vi som står bakom. Och samtidigt är Sverige bland de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen.

johan-3-maj-16

Men självklart finns det flera utmaningar också. Det är därför vi väljer att använda budgeten till investeringar framför skattesänkningar. Bland annat jobbsatsningar och mer pengar till kommunerna. Som går till ungarnas skola eller mormors äldreboende. Och mer pengar till polisen blir det också. För ökad säkerhet på gator och torg.

Ett annat område, som Moderaterna knappt nämnde, är den svenska skolan. Alldeles för länge har skolresultaten sjunkit. Allt för många går ut nian utan tillräckliga kunskaper och föräldrarnas bakgrund har blivit en allt viktigare faktor som avgör barnens resultat.

Under de åtta år som den moderatledda regeringen styrde lades mycket små resurser på skolan och allra minst på att stärka skolor med tuffa förutsättningar. Men i skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Sverige ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka.

Det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg och nu gör regeringen riktade satsningar på en skola som håller ihop. 30 miljoner kommer skjutas till gymnasieskolan och 30 miljoner för i riktat stöd för elever som behöver extra stöd.  För att fler ska kunna utbilda sig till lärare kommer Göteborgs universitet få 260 nya platser på lärarprogrammet. Detta finansieras av regeringens budgetproposition och är ett viktigt steg i våra barns och ungas kunskapsutveckling.

Det är så vi bygger samhället och tar ansvar för Sverige. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det är så vi skapar framtidstro och ett jämlikt Göteborg.

Johan Büser (s), riksdagsledamot Göteborg

Posted in Göteborg | Leave a comment

Angered visar vägen

Idag träffade jag vår samordningsminister Ibrahim Baylan på Blå Stället i Angered. Han ville veta mer om hur vi jobbar med att öka jämlikheten och tryggheten här i Göteborg. Med mig hade jag bl.a. Ali Moeeni (S), ordförande i SDN Angered, och Erik Nord från polisen. Vi berättade om vårt stora stadenövergripande arbete för att minska skillnaderna, Jämlikt Göteborg, och det framgångsrika trygghetsskapande och brottsförebyggande samarbetet vi har med polisen i Trygg-i-Göteborg, som startade just i Angered.

angered

Polischef Erik Nord, kommunalråd Marina Johansson och samordningsminister Ibrahim Baylan

 

Det blev ett väldigt bra och öppet samtal. Han var imponerad över hur långt vi har kommit med dessa frågor och hur tätt och effektivt vi samverkade med polismyndigheten och andra viktiga samhällsaktörer. Det var också intressant att få hans nationella perspektiv på det vi gör här i Göteborg. Inte minst var det värdefullt att få möjlighet att diskutera den extra satsning på våra sex särskilt utsatta områden som vi kommer att genomföra tillsammans med polisen. Vi pratade också om de tunga satsningar som regeringen gör i sin nya budget, som de extra välfärdsmiljarderna till kommunerna, det nya kunskapslyftet och förstärkningarna av polisen och Säpo.

Visst har vi rejäla utmaningar, både vad gäller ojämlikhet och otrygghet, men det känns verkligen att vi är på rätt väg nu, både i Angered, i Göteborg och i Sverige. Havet må vara oroligt men kursen är stadig och skeppet starkt.

Posted in Göteborg | Leave a comment

Shadiye Heydari (s): Välfärdsmiljarder framför skattesänkningar.

Shadiye Heydari: Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. För att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg måste välfärden finnas där för alla. Regeringen presenterade idag sin budget, där man satsar tio miljarder på att förstärka kommunernas välfärd. Satsningen är avgörande för att utveckla välfärden efter åtta år av alliansens nedskärningspolitik.

Jag är stolt och glad över att vi har en regering som satsar på välfärden. Pengarna kommer användas till att utveckla välfärden där behoven är som störst i varje kommun. Lärare får avlastning – elever får bättre stöd. Undersköterskor får fler kollegor – deras patienter får bättre vård. Äldreomsorgen får mer resurser – de äldre får bättre service. Det är en skarp kontrast mot den moderatledda regeringen som prioriterade att ge höginkomsttagare sänkt skatt på bekostnad av vår gemensamma välfärd.

För Göteborgs del innebär välfärdsmiljarderna 358 miljoner kronor extra för att skapa ett jämlikt Göteborg. Pengarna går direkt till välfärden. Bland annat satsar vi 50 miljoner extra på hemtjänsten.

Välfärden måste ständigt utvecklas, inte avvecklas. Den svenska modellen bygger på en trygg välfärd för alla. Detta kan tyckas självklart, och det är självklart för de flesta svenskar. Tyvärr är det inte självklart för svensk borgerlighet.

Välfärden måste ständigt utvecklas, inte avvecklas.

Jag är stolt och glad över att ha en regering som satsar på välfärden. Välfärden måste ständigt utvecklas, inte avvecklas. Den svenska modellen bygger på en trygg välfärd för alla.

Med välfärdsmiljarderna blir skillnaden mot den moderatledda skattesänkarregeringen tydlig. Deras skattesänkningar körde statens finanser i botten och urholkade den svenska välfärden. Den moderatledda regeringen vände ett budgetöverskott på över 70 miljarder till ett budgetunderskott på 60 miljarder. Antalet sjukskrivna ökade och de lämnade efter sig ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder kronor – samtidigt som man utförsäkrade över 100 000 personer.

Det går inte att sänka skatten så mycket utan att det också märks i skolan, i vården och i äldreomsorgen. Där saknas både utbildad personal och resurser – eftersom alliansregeringen prioriterade skattesänkningar före utbildning och resurstillskott. Därför är regeringens välfärdsmiljarder en viktig prioritering.

Väljarna valde bort moderaternas skattesänkningar mot en regering som istället investerar i vår gemensamma välfärd. Moderaterna fortsätter dessvärre med samma politik som förut och föreslår nu fler skattesänkningar – förslag som givetvis också ska finansieras genom försämringar i välfärden. Nu föreslår de fyra borgerliga partierna ytterligare sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd.

Regeringen väljer istället att miljardsatsa på välfärden. Jag välkomnar regeringens prioritering och kommer att fortsätta kämpa mot skattesänkarmoderaterna för att skapa framtidstro genom att utveckla, inte avveckla, den svenska modellen.

 

Shadiye Heydari (s) – Riksdagsledamot, Göteborg

Posted in äldreomsorg, Den svenska modellen, Göteborg, hemtjänst, Jämlikt Göteborg, Utbildning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Budgeten utvecklar den svenska modellen

Anna Johansson: Idag har jag varit i Göteborg och presenterat regeringens förslag till budget för 2017. Rubriken på budgeten är ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige” vilket jag tycker sammanfattar den bra.

Vi har både i Göteborg och i Sverige tuffa utmaningar framför oss. Samtidigt som svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt så är klyftorna fortfarande för stora och plånbokens storlek avgör i allt för stor utsträckning möjligheterna.
Anna Johansson

Som politiskt engagerad så ser jag att det går med politiska beslut att skapa framtidstro och jämlikhet. Det kräver att vi fortsätter utveckla den svenska modellen med fler i jobb, värnar välfärden och möter klimatutmaningen.

I budgeten för 2017 tar vi ansvar för framtiden och föreslår nödvändiga reformer.

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att stärka människors jobbchanser och förbättra matchningen på arbetsmarknaden har vi bland annat inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt utbyggd omfattar ca 70 000 platser.

Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. Vi fortsätter att prioritera välfärden och föreslår i denna budget att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting. Tillsammans med regeringens tidigare välfärdssatsningar motsvarar det cirka 30 000 anställda i välfärden.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den här budgeten är Sveriges genom tiderna största klimat- och miljöbudget, 12,9 miljarder kronor går till reformer som minskar utsläpp och stärker klimatarbetet.

Budgetförslaget innehåller också fortsatta satsningar på järnvägen för jobben och klimatet. Utöver de 1,34 miljarder kronor som årligen satsas på järnvägsunderhåll 2016-2018 satsar vi 200 miljoner kronor på en kapacitetshöjning redan nästa år. Sammanlagt ökar vi ramarna med anledning av kommande infrastrukturproposition med totalt nästan 9 miljarder 2019-2020.

För mig känns också satsningarna på trygghetsfrågorna extra viktiga. Vi föreslår satsningar på skolor i utsatta områden, ökade insatser för att minska arbetslösheten och mer samverkan mellan kommun och polis för att öka tryggheten och minska risken för att unga hamnar snett.

Vad alternativet till våra förslag är ser vi när vi tittar på de borgerliga regeringsåren. Då avvecklades den svenska modellen, arbetslösheten steg och välfärden urholkades. Jag vill istället fortsätta bygga på vårt samhällsbygge, med ansvar för Sverige.

 

Posted in Göteborg | Tagged , , , , , | Leave a comment

Johan Büser: Äntligen en jämställdhetsmyndighet – den feministiska regeringen levererar

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. I den årliga genomgången som görs av World Economic Forum hamnar Sverige på fjärde plats, strax efter Island, Norge och kemikalierFinland. Men mycket återstår att göra. Bland annat är löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande stor. Under ett helt arbetsliv tjänar i kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än männen. Likaså är mäns våld mot kvinnor fortfarande mycket utbrett.

I dag saknas ett helhetsgrepp om insatserna för jämställdhet i Sverige. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om vad som gjorts och vilka insatser som är meningsfulla på jämställdhetsområdet. Därför föreslår regeringen nu en jämställdhetsmyndighet i höstbudgeten.

Myndigheten ska skapa sig en helhetsbild av jämställdhetspolitiken och effektivisera genomförande av politiken. Det handlar också om att möjliggöra ansvarsutkrävande när det brister. I början av 2018 slår den nya myndigheten upp portarna.

Jämställdhet är en bärande pelare i den svenska modellen.

Under hösten kommer vi också att presentera en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att veta hur många kvinnor som drabbas av mäns våld. Vanligen sker denna typ av våld i nära relationer. En studie från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. En stor andel våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.

En åtgärdsplan behövs. Och pengar. Därför tillförs ytterligare 400 miljoner kronor i budgetpropositionen för att bekämpa våld mot kvinnor. De samlade åtgärderna på området omfattar därmed över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020. Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser. Insatserna ska bland annat rikta in sig på att informera män och pojkar om jämställdhet och om kvinnors rättigheter. Två andra delar handlar om att bekämpa hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel.

Ett jämlikt samhälle är ett stabilt samhälle. Nu bygger vi framtidens Sverige.

Posted in Göteborg, jämställdhet | Tagged | Leave a comment

Johan Büser: Äntligen CSN-lån för körkort

Johan maj 16Alla ska ha möjlighet att ta körkort. Idag har många inte råd. Därför är regeringens förslag om CSN-finansierade körkort en viktig jämlikhetsreform för att ge unga framtidstro oavsett ekonomisk bakgrund.

CSN-lån för körkort är ett av våra vallöften som nu är på väg att bli verklighet. Socialdemokratisk politik gör skillnad i människors vardag. Detta är ett viktigt förslag som skapar framtidstro hos unga genom att underlätta för etableringen på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är nu den lägsta på 13 år men då körkort ofta är ett anställningskrav ska inte ekonomiska förutsättningar styra över möjligheter att få ett jobb.

Tillsammans med yrkeskompetens är körkort ett vanligt anställningskrav vid jobbsökande. Statens väg- och forskningsinstitut har visat att det finns ett tydligt samband mellan körkortsinnehav, tillgång till bil och förvärvsarbete. Att som ung ha ett körkort ökar ens anställningsbarhet men även möjligheten att transportera sig, särskilt på gles- och landsbygd.

Men sedan 80-talet har andelen unga med körkort sjunkit. Bland arbetslösa unga mellan 18 och 26 år saknar nästan sex av tio körkort. En förklaring till detta är den höga kostnaden som inskaffandet av ett körkort innebär – bristande ekonomi blir därmed ett hinder för ungas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Därför föreslår nu regeringen tillsammans med Vänsterpartiet att se över möjligheten att finansiera körkort genom CSN-lån. Att inneha ett B-körkort ökar möjligheten för inträde på arbetsmarknaden och ökar chanserna att få ett jobb. Ett viktigt steg mot ett Sverige där alla unga kan känna framtidstro.

Posted in Aktuellt, bil, Göteborg, jobb, ungdomar | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Äntligen CSN-lån för körkort

En annan sida av Göteborg

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

I fredags mördades en man på öppen gata i centrala Frölunda. Allt tyder på att det är ännu en offentlig uppgörelse i den kriminella världen. Detta dåd förstärker ytterligare den motsägelsefulla bilden av brottsligheten i Göteborg. Å ena sidan minskar den totala brottsligheten stadigt. Under de senaste åren har t.ex. ungdomsbrottsligheten i vårt polisområde sjunkit med 40 procent. Det är en oerhört positiv utveckling som visar att stadens förebyggande arbete fungerar. Trygg-i-Göteborg-modellen, med ett nära samarbete mellan staden, polisen och civilsamhället, har uppenbarligen varit mycket framgångsrik. Under hösten kommer detta arbete att intensifieras i de sex särskilt utsatta områden som polisen identifierat.

Men det är tyvärr bara den ena sidan. Å andra sidan finns en hård kärna av tungt beväpnade kriminella som blir allt mer hänsynslösa och hämndlystna och som inte drar sig för att mörda och lemlästa varandra – och alla som råkar vara i vägen – i fullt dagsljus på stadens gator och torg. Här eskalerar våldet hela tiden. Denna hårda kärna kan vi inte nå genom förebyggande arbete. Fler fritidsgårdar och fältassistenter kommer inte att hindra dem från att begå nya brott.

Vårt främsta skydd mot denna hårda kärna av kriminella är polisen. Det är därför helt avgörande att polisen har tillräckliga resurser och maktmedel för att kunna hitta, oskadliggöra och lagföra de människor som begår dessa fruktansvärda brott. Det är också viktigt att polis, tull och säkerhetspolis har de verktyg de behöver för att slå  till träffsäkert och hårt mot vapensmugglingen och strypa införseln av automatkarbiner, handgranater och de andra vapen som den hårda kärnan av tungt kriminella använder sig av.

Vi måste också göra det lättare för gängkriminella att lämna gängen och brottsligheten. Under den tuffa ytan är många av dessa personer livrädda och skulle gärna vilja börja om sitt liv i ett annat sammanhang. Men de hittar ingen utväg ur sin situation. Genom att arbeta långsiktigt och målmedvetet med avhopparverksamhet så kan vi gröpa ur den hårda kärnan inifrån. I fredags, bara några timmar innan mordet i Frölunda, så träffade jag människorna bakom En annan sida av Sverige, en avhopparverksamhet som staden har avtal med. Vi hade ett väldigt bra samtal, rakt och öppet. Vi pratade om hur arbetet med avhoppare kan stärkas och utvecklas så att vi kan nå fler och fortsätta bryta sönder de kriminella gängen från insidan. Även här, precis som med det förebyggande arbetet, så känns det tydligt att vi är på rätt väg.

14045555_670439899777810_5137431061822775307_n

Det är det som, trots alla mord och skjutningar, ändå gör mig hoppfull inför framtiden. Visst finns det en hård kärna av tungt kriminella som begår avskyvärda brott och visst finns det en utbredd ojämlikhet i samhället som skapar stora sociala problem men vi är samtidigt många, många fler som är förenade i kampen mot brottslighet och ojämlikhet och vi har både kunskapen och motivationen för att övervinna dessa utmaningar, så länge vi hjälps åt och samarbetar. Tillsammans kommer vi att segra.

Posted in Göteborg | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för En annan sida av Göteborg

Bekämpa hedersförtrycket!

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

Det är bra att media uppmärksammar frågan om hedersförtryck, nu senast rapporterade GP att det finns ungdomar som uttrycker stöd för våld och inskränkningar av den personliga friheten i namn av heder. Men detta är en fråga som alltid är aktuell och som vi måste arbeta med hela tiden. För mig som socialdemokrat och feminist är det självklart att vi måste göra allt vi kan för att bryta sönder förtryckande och ojämlika sociala strukturer som begränsar, skadar och ibland även dödar kvinnor och män. Unga tjejer och hbtq-personer är många gånger mest direkt utsatta men hedersförtrycket förgiftar och förstör livet för alla inblandade, familjen, släkten, skolkamrater och vänner. Ytterst är hedersförtrycket ett hot mot oss alla och de grundläggande demokratiska rättigheter och friheter som vårt samhälle vilar på.

För snart ett år sedan gav vi rödgröna Social resursförvaltning i uppdrag att kartlägga omfattningen och utbredningen av hedersförtrycket i Göteborg och presentera en översikt av stadens pågående arbete på området, samt vad som kunde förbättras. Den kartläggningen presenterades och godkändes av nämnden i maj i år. I den finns flera konkreta rekommendationer om hur arbetet mot hedersförtryck kan förbättras och förstärkas. Mycket handlar om att utveckla dialogen med de ideella organisationer som är engagerade i frågan. Men man satte också fokus på vikten av att arbeta med attityderna kring hedersvåld.

Det är skrämmande att det finns de som uttrycker stöd för hedersförtryck. Vi som försvarar det demokratiska samhället måste stå upp för de värderingar som detta samhälle vilar på. Skolan har en oerhört viktig roll i att stärka de demokratiska värderingarna och fostra goda medborgare men vi har alla ett ansvar att stå upp mot förtryckande värderingar och inskränkningar av människors frihet. Jag kommer aldrig att acceptera att det växer fram parallellsamhällen där kvinnor kontrolleras och tvingas underkasta sig förtryckande normer och värderingar. De landvinningar som kampen för kvinnors rättigheter gett oss måste värnas och arbetet med att öka jämställdheten och förbättra kvinnors och hbtq-personers situation i samhället ska fortsätta och förstärkas.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Bekämpa hedersförtrycket!

Samarbete skapar framtidstro och ett jämlikt Europa

Johan klippt3

Johan Büser, ledamot av riksdagens EU-nämnd

Johan Büser: Årets midsommarfirande, kom att präglas av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. En majoritet av britterna var så kritiska så de valde att rösta för att lämna EU. Den oro som ligger bakom måste såväl brittiska som europeiska politiker lyssna på. Nu fortsätter diskussionerna om resultatet från folkomröstningen som innebär att Storbritannien ska lämna EU.

De kortsiktiga konsekvenserna är redan synbara. Pundets värde sjönk rejält, börserna kommer att drabbas och premiärminister David Cameron aviserade sin avgång och av allt att döma ser det ut att bli inrikespolitiskt kaos. De långsiktiga effekterna kan vi endast spekulera om.

Att EU:s tredje största land ska lämna unionen får naturligtvis betydelse. Det innebär självklart inte att det är slut med EU. Men man ska heller inte underskatta betydelsen av det här resultatet.

Det kommer att ta tid att lämna. Förhandlingar måste till. Så Storbritanniens relation till EU och hur den ska se ut, är långt ifrån ristad i sten ännu. Signalen från folket är däremot tydlig, trots att det var de äldres röster som trumfade över de ungas, och trots att namninsamlingar har startats av människor som är missnöjda med utfallet och nu vill se en ny folkomröstning.

Knappt hann resultatet från folkomröstningen sjunka in innan Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet gick ut och krävde omförhandlingar av det svenska medlemskapet. Och vi kommer med all säkerhet att få se fortsatt positionering från Sverigedemokraterna som ju som bekant också vill lämna EU. En sådan positionering har tidigare visats ett antal gånger i riksdagens EU-nämnd där jag sitter. I flera andra europeiska länder finns det politiska krafter som känner sig stärkta och nu talar om folkomröstningar eller särskilda villkor för deras respektive medlemsstat. Går det där överstyr kan det börja hota EU på riktigt. Det skulle riskera att leda oss in på en väg som varken är bra för Europa, Sverige eller Göteborg.

Nu är det viktigt att göra rätt saker. Inte minst blir uppgiften för oss politiker att förklara vikten av samverkan på europeisk nivå än mer relevant. Och Storbritannien får givetvis ta den tid som de behöver och låta resultatet av sin omröstning sjunka in ordentligt. Här finns det ingen anledning till stress. Men om de väl väljer att lämna måste de ta konsekvenserna av det beslutet. Och det innebär att det måste vara kännbart att ta det aktiva beslutet att stå utanför. Annars, om det blir något slags mellanting, riskerar det att öppna upp för att fler länder går samma väg, och då kan det bli farligt på riktigt.

Ett Europa med mindre samarbete är ett sämre och farligare Europa. För de större frågorna kräver samverkan. Det handlar bland annat om klimatfrågan. Om migrationen. Och om arbetslösheten och den framtida ekonomiska utvecklingen. Jag är övertygad om att det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Europa. Det kräver mer av samarbete, inte mindre.

Posted in EU | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Samarbete skapar framtidstro och ett jämlikt Europa

Tord Karlsson: En fantastisk första månad

Min första månad har nu avverkats som kommunalråd. Det har varit en stor omställning att gå från rollen som nämndordförande i en stadsdel till att nu vara en i ett större sammanhang i kommunstyrelsen. Det har tagit lite tid att sätta sig in i rollen och sätta sig in i alla de utmaningar som finns på mina ansvarsområden. Ibland kan det vara bra att lite ödmjukt böja sin nacke och inse att man inte kan allt, även om man har varit med under en lång tid i politiken.tord2

Nu ser jag dock fram emot att börja hugga tag i frågor som höga sjuktal, timanställningar som ligger på en för hög nivå och svårigheter i att rekrytera den personal som behövs i kommunen. Idag har jag inlett den dialogrunda med stadsdelarna som jag planerat. Askim, Frölunda, Högsbo var först ut. Trevliga och nyttiga samtal med ordföranden i nämnden, stadsdelsdirektören och HR-chefen. Det finns mycket att göra, mycket kan bli bättre men det görs redan bra saker. Det skall inte glömmas bort det heller.

Det finns också stora möjligheter. I alla svåra frågor finns det såväl utmaningar som möjligheter. Om vi nu lyckas med konststycket att slussa in nya grupper till kommunen, som förvisso kanske inte alltid har de utbildningsnivåer som vi tidigare krävt, kan vi lyckas med flera saker. Dels är det risken att vi cementerar vissa personers liv i ett ständigt utanförskap eller om vi skall få in dem att bidra till vår gemensamma välfärd som är en utmaning. Det andra är att vi idag har ett offentligt arbetsliv som gör stora grupper av våra anställda sjuka. Detta tror jag att vi kan göra något åt genom att fler delar på de arbetsuppgifter som finns. Vi måste bli bättre på att låta de som är utbildade få göra det som utbildningen säger. Under de sista åren har vi varit duktiga på att tillföra arbetsuppgifter, krav på ny dokumentation mm som ibland blivit väl höga krav. Om vi nu avlastar befintlig personal genom att plocka bort moment och vissa arbetsuppgifter tror jag att vi kan nå en mer hållbar arbetsmarknad. Vi skall också vara en god arbetsgivare och ge de nya grupper som kommer in i kommunen chansen att utvecklas. De som trivs och vill gå vidare skall genom erbjudande om vidareutbildning få denna chans.

En annan sak som jag funderat mycket över är vår personals möjlighet till inflytande och påverkan på arbetsplatsen. På många av de enheter som kan uppvisa höga tal i nöjd medarbetarindex samt låga sjuktal finns det ofta goda möjligheter att påverka sitt eget arbete. Exempel på detta är några av de försök som staden gjort med intraprenader eller där verksamheten bedrivs med intraprenadliknande former. Inflytandefrågor är därför ett verktyg för att nå en sänkt sjukfrånvaro. Jag kommer att leta efter dessa goda exempel och göra mitt bästa för att stödja projekt eller arbetsformer där inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete utvecklas.

Väl mött i arbetet för ett friskare arbetsliv där vi ger förutsättningar till ett eget inflytande över jobbet. Så bygger vi ett jämlikt Göteborg.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Tord Karlsson: En fantastisk första månad