Västsverige behöver toppmodern infrastruktur

För att skapa framtidstro i hela Västsverige behövs toppmodern infrastruktur. Västsverige har med sitt  läge mellan tre av Nordens huvudstäder en enorm utvecklingspotential. Här bor och verkar över två miljoner människor och området är en naturlig knutpunkt för handel, industri och internationella utbyten.  Därför har jag och mina västsvenska riksdagskollegor skrivit en motion som föreslår en rad viktiga och ambitiösa prioriteringar för västsvensk infrastruktur.

Det gemensamma för alla mänsklighetens viktigaste uppfinningar – från hjulet till internet – är att de möjliggör för oss att brygga avstånd för mänskliga och ekonomiska relationer. Genom att minska avstånden mellan människor ökar vi inte bara vår tillväxtpotential – vi skapar även ett mer sammanhållet Sverige och en bättre livsmiljö. Lägg därtill vår tids klimatutmaningar som gör hållbara transportsätt till en ödesfråga för att rädda miljön. Därför är en toppmodern infrastruktur en avgörande framtidsfråga för Västsverige.

För att tillvarata den dådkraft som finns i Västsverige behöver infrastrukturen utvecklas. Det är mot den bakgrunden som jag tillsammans med mina västsvenska riksdagskollegor driver en motion för en toppmodern västsvensk infrastruktur.

För att skapa framtidstro i hela Västsverige behöver infrastrukturen utvecklas. Det är mot den bakgrunden som jag tillsammans med mina västsvenska riksdagskollegor driver en motion för en toppmodern västsvensk infrastruktur.

Med kust mot både Storbritannien och kontinenten samt gräns till Norge är Västsverige oerhört beroende av sin omvärld. Vi är det område som har störst flöde av gods i hela Sverige och står för en fjärdedel av landets transporter. För att skapa framtidstro i hela Västsverige behöver infrastrukturen utvecklas. Det är mot den bakgrunden som jag tillsammans med mina västsvenska riksdagskollegor driver en motion för en toppmodern västsvensk infrastruktur.

 

Utveckla järnvägen

Många sträckor på vårt järnvägsnät är överbelastade. För att möte behoven behöver kapaciteten ökas och snabbare sträckor etableras till närliggande storstäder. Exempelvis är en ny snabbjärnväg på sträckan Göteborg-Landvetter-Borås-Jönköping är oerhört viktig för hela Västsveriges utveckling. Det finns också stora behov av att förbättra järnvägstrafiken mellan Köpenhamn-Göteborg-Oslo, Göteborg-Stockholm liksom mellan Oslo och Stockholm. Flaskhalsarna på dessa sträckor måste bort för att trafiken ska fungera väl. Underhållet på våra banor måste också förstärkas i allmänhet.

 

Göteborgs hamn – ett nav för svensk utrikeshandel

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och står för cirka 30 procent av svensk utrikeshandel. Hamnen kan som enda svensk hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen, men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik som går idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg

 

Digital infrastruktur i hela Västsverige

Tillgång till bredband och internettjänster är i dagens samhälle lika viktigt som annan form av infrastruktur. Sverige har länge varit i ledande position när det handlar om utbyggnad av en digital infrastruktur, men det finns fortfarande brister på flera håll. Regeringen har höjt anslagen till bredbandsutbyggnad. Den behöver täcka behoven i hela Västsverige.

 

Cykelstråk för trivsamma och hållbara städer

Fler cykelstråk i landsbygds- och stadsplanering ger en friskare befolkning och en miljövänligare trafik. Det kan också förstärka gatulivet och göra staden mer tillgänglig. Utbyggda och nya cykelstråk har dessutom stor betydelse för besöksnäringen i Västsverige, inte minst i våra större städer. Forskning och erfarenhet från Göteborg visar att intresset för cykling är stort, så länge det finns ett välplanerat cykelnät.  För att möjliggöra cyklingen behövs nya satsningar på cykelstråk i hela Västsverige.

Mattias Jonsson (s)
Riksdagsledamot för Göteborg

Posted in Göteborg | Leave a comment

Shadiye Heydari: Minskad arbetslöshet förbättrar pensionssystemet

Under den borgerliga regeringen ökade arbetslösheten, vilket medförde en ökning av fattiga pensionärer. Majoriteten består av kvinnor. Detta är oroväckande, därför är jag glad att den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker välfärden och jobbar för ett jämlikt och jämställt arbetsliv vilket förbättrar pensionssystemet.sh_2016

Av PRO:s senaste rapport som kom i höst framgår att antalet äldre med inkomster under EU:s relativa fattigdomsgräns ökar. Med anledning av detta arrangerade jag tillsammans med en riksdagskollega och PRO i veckan ett riksdagsseminarium om fattiga pensionärers situation och förslag till politiska lösningar. Att åldras ska ske utan fattigdom.

Orsakerna till den ökande fattigdomen bland äldre är ett ojämställt arbetsliv och ökningen av arbetslösheten efter den borgerliga regeringen. Att sänka skatter och att privatisera har inte fungerat. Kvinnor dominerar i låglöneyrken och har i större utsträckning än män deltids- och visstidsanställningar.

Trots detta går det att skapa framtidstro och ett jämlikt samt jämställt Göteborg där ingen pensionär behöver leva under fattigdomsgränsen. Socialdemokraternas politik är tydlig, vi vill se ett hållbart och jämställt arbetsliv som tillför mer pengar in i pensionssystemet. Därför är det viktigt att bekämpa arbetslösheten och skapa fler jobb.  Regeringens mål är att 2020 nå den lägsta arbetslösheten i EU. Vi vill ta bort pensionärsskatten så pensionärer får mer pengar i plånboken. Vi behöver förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön så att fler kan arbeta fram till pensioneringen. Därför ska den svenska modellen utvecklas, inte avvecklas.

Posted in äldre, äldreboende, äldreomsorg, Den svenska modellen, Ekonomi, Göteborg | Tagged | Leave a comment

Gunilla Carlsson: Äntligen träder Backaundantaget i kraft!

Idag beslutade riksdagen äntligen om Backaundantaget i trängselskatten. Ett välkommet beslut för Göteborg som stad. För boende och verksamma i Backaområdet har trängselskatten skapat problem då passager in och ut ur området beskattas. Genom backaundantaget kommer nu endast genomfartstrafiken att beröras och inte samtliga passager.huvudny-dsc_1011_hf

För mig som Göteborgare och Backabo är detta ett glädjande besked! Genom Backaundantaget ökar tillgängligheten och även möjligheterna för arbetspendling och för näringslivet i Backa. Även de som inte bor i Backa kan nu hälsa på vänner i området och besöka butiker utan att behöva betala trängselskatt.

Genom nya kontrollpunkter väster om Backa är det möjligt att mäta om man endast åker in och rör sig inom Backaområdet eller om man kör igenom. Tack vare detta blir resor inom Backaområdet befriade från trängselskatt. Det minskar risken för att individer beskattas på fel sätt och får betala för lite eller för mycket. Undantaget kommer träda i kraft så snart som möjligt, vilket blir i slutet av 2017.

Glädjande är också att staten kommer att stå för det eventuella inkomstbortfallet som blir.

Trängselskatten utgör en del av finansieringen av det västsvenska paketet. Det västsvenska paketet som innehåller bland annat fler bussar och tåg, en ny bro till Hisingen och en tågtunnel under Göteborg, som alla är viktiga för att skapa bättre förutsättningar för fler jobb och framtidstro.

Posted in Aktuellt, bil, Göteborg, Infrastruktur, Trafik, trängselskatt, trängselskatten | Tagged | Leave a comment

Shadiye Heydari: Värna assistans och LSS

Idag finns det brister i träffsäkerheten och likvärdighe_dsc1604_sgoteborg_lften i insatserna kring assistans och LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), och många får inte det hjälp de behöver. Vi ser att kostnaderna ökar och fortsätter öka kraftigt utan att antalet personer som får assistans ökat i samma utsträckning. Jag tycker assistans och LSS är en viktig del av den svenska modellen därför vill jag värna det, så att den som behöver stöd får det stödet.

Vi måste säkerställa att de skattepengar som används till assistansersättningen, drygt 30 miljarder, går till den som behöver stöd och inte försvinner i bolagsvinster och marknadsföringskostnader. För att nå dessa mål tillsatte regeringen i våras en utredning av hela LSS och assistansen. Utredningens mål är att stärka barnrättsperspektivet, utreda personkretsarna och överväga oberoende juridisk rättshjälp.

Alliansen påstår att regeringen sparar in pengar på bekostnad av de mest utsatta, men detta är inte korrekt. Regeringen genomför inga besparingar eller förändringar av rätten till assistans.
Regeringen vill se över de omfattande kostnadsökningarna och försöka minska den utvecklingen. Kostnadsökningen sker på grund av mer pengar går till assistansbolagens vinster och marknadsföringskostnader istället för de i behov. Försäkringskassan har också fått i uppdrag att överse den snabba ökningen av antalet timmar för att få en mer långsiktigt hållbar ökning.

Regeringen har inte gjort några förändringar i rätten till assistans eller LSS, men det är vår uppgift att se till att vi har en lagstiftning som säkerställer att den som behöver stöd får stöd. Samtidigt måste systemen vara långsiktigt hållbart. LSS och personlig assistans är en viktig del av den svenska modellen därför ska den utvecklas, inte avvecklas.

Posted in äldre, äldreomsorg, Den svenska modellen, Göteborg, hemtjänst, jämlik hälsa, Jämlikt Göteborg, Sjukvård | Tagged | Leave a comment

Johan Büser: Äntligen dags för Parisavtalet!

Johan maj 16Nu börjar resan där världens länder tar ett gemensamt ansvar för en mer hållbar planet.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC, pekar på att efter år 2000 har man kunnat uppmäta det varmaste årtiondet och de varmaste åren. Natur och samhällen över hela världen påverkas redan idag av havsnivåhöjningar och temperaturökningar, något som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden.

Men det går att bromsa och motverka klimatförändringarna – och det genom ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete. Parisavtalet lägger grunden för ett långsiktigt och ambitiöst klimatarbete i världens alla länder. För första gången har vi ett globalt klimatavtal där alla länder åtar sig att bidra med allt ambitiösare åtaganden utifrån ansvar, förmåga och nationella förutsättningar. Avtalets huvudfokus är att begränsa den globala uppvärmningen under två grader Celsius och ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader. Att begränsa den globala uppvärmningen är vår tids viktigaste utmaning för att kunna garantera en stabil planet för att lämna över till kommande generationer.  

Därför föreslog nu regeringen att riksdagen skulle godkänna Parisavtalet för att Sverige ska kunna ratificera avtalet. Igår, onsdagen den 12 oktober, godkände riksdagen avtalet vilket är ett otroligt glädjande besked då detta är ett steg på vägen för att Parisavtalet ska träda i full kraft. Innan avtalet kan börja gälla måste det ratificeras av minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser. Då Indien, USA och Kina, som är stora nettoutsläppare av växthusgaser, redan ratificerat avtalet är processen på god väg. Sverige har ett högt förtroende i klimatfrågan och genom att Sverige ratificerar avtalet kan vi även vara pådrivande för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.  

Att klimatfrågan är högt prioriterad av regeringen är ingen nyhet. Vi ska vara ett föregångsland på klimatområdet och vårt mål är att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsstat. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2017 de största klimat- och miljöinvesteringarna i Sveriges historia. Av dessa satsas 3,5 miljarder kronor på Klimatklivet – stöd för regionala och lokala klimatinvesteringar och initiativ. För Göteborg är det positiva nyheter. Göteborg har länge varit framstående i sitt miljöarbete men har fortfarande inte nått målet om att bli koldioxidneutrala. Genom dessa investeringar är det nu möjligt att trappa upp ett redan gott arbete och sikta mot att bli en ännu grönare stad.

Vi är stolta över att i riksdagen stå bakom dessa stora satsningar för en mer hållbar värld – både globalt sett genom Parisavtalet, men även nationellt och lokalt genom historiskt kraftfulla miljösatsningar i höstbudgeten. Nu kan vi visa att klimatomställningen är möjlig. Att omställningen bär upp jobb och välfärd. Tillsammans kan vi göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Det är så vi bygger samhället och skapar framtidstro för en mer hållbar värld.

 

Posted in Göteborg | Leave a comment

Johan Büser: Jämlik skola för framtidstro

För en hållbar utveckling i Västsverige måste utbildningen prioriteras. Vi måste se till att eleverna klarar grundskolan, gymnasiet och att de sedan kan gå vidare till högskola eller yrkesutbildning. Det livslånga lärandet är nyckeln till att få arbetskraft som är redo för morgondagens utmaningar. Hur gör vi utbildning, fortbildning och validering tillgänglig för hela Västsverige?

Västsverige består både av ren landsbygd och större tätorter, något som för med sig varierande utbildningsmöjligheter. En stor utmaning är den urbanisering som pågår där större städer växer på bekostnad av flera landsbygdskommuner.

Utbildning har en central roll förjohan-3-maj-16 utvecklingen i Västsverige. Idag är det många som lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att läsa vidare på gymnasiet. Skillnaderna i skolresultat är i flera kommuner stora och det är framför allt de elever som har föräldrar med låg utbildningsnivå som klarar sig sämst. Detsamma gäller de med utländsk bakgrund. Segregationen är en del av problematiken, men den största uppgiften för politiken i dagsläget är att lösa hur vi kan gå mot en mer jämlik skola i alla led.

Framtiden börjar i förskolan. En framgångsrik förskola ger barn större möjligheter att klara skolan. För att kunna bryta segregationen och ge alla barn möjlighet till förskolan behöver kommuner i Västsverige överväga att införa uppsökande verksamhet för de barn som inte går på förskolan. Likaså att verksamheten anpassas efter föräldrars arbetstider. Framför allt saknas i många kommuner möjligheten till förskola på obekväm arbetstid.

Förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner i Västsverige. Lagstiftningen ger barn till arbetslösa rätt till 15 timmar i veckan, men exempelvis Göteborgs Stad erbjuder upp till 25 timmar i veckan för barn till arbetslösa. Satsningar på förskolan skulle kunna både lägga en bättre grund för eleverna och göra det möjligt för fler föräldrar att söka arbeten.

Det är i skolans tidigare år som grunden läggs för möjlighet att klara av skolan i de senare årskurserna. Därför är tiden i lågstadiet viktig att ta tillvara på. En viktig del är den tid lärare kan ge varje elev. För att ge mer tid till varje elev behöver klasserna i vissa kommuner minska, medan det i andra kommuner behöver anställas fler behöriga lärare. Återigen, jämlikhet och likvärdighet måste vara ledorden i alla kommuner i alla led. Det innebär också att elevhälsan behöver betonas och utvecklas.

Posted in Göteborg | Leave a comment

Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Riksdagen har nu äntligen röstat för tonnagebeskattning, något som kommer stärka den svenska sjöfarten avsevärt. Tonnageskatten innebär att det skattepliktiga resultatet bestäms utifrån fartygens lastförmåga. Nu kommer skatteregler få mindrnyhet_dsc1415_sgoteborg_lfe betydelse för rederiernas investeringsbeslut. Tonnageskatten kommer även vara frivillig – företag kan välja om de vill ansöka om tonnageskatt eller beskattas konventionellt, vilket gör det enklare för rederierna att förutse de ekonomiska kostnaderna.

För mig känns beslutet glädjande då en stark sjöfartsnäring skapar jobb, både till sjöss och på land. Det är viktigt med svenskflaggade fartyg för svenska sjömäns möjligheter till arbete och för sjöfartsstudenters möjlighet att få praktikplatser. Med svenskflaggade fartyg ökar även förutsättningarna för att bevara svenskt sjöfartskunnande och möjligheterna för Sverige att vara pådrivande på internationell nivå vad gäller miljö- och sjösäkerhetsarbete. Men också för Göteborg, som har varit och fortfarande är en stark sjöfartsstad med Nordens största hamn och där många rederier har sin hemvist.

Det är glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringens målsättning är att Sverige också i framtiden ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring som skapar jobb och tillväxt. Vi är många som under lång tid har verkat för att införa tonnagebeskattningen. Men ingenting har hänt, och många sjöfartsjobb har förlorats i onödan. Redan år 2004 tillsattes en tonnageutredning av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, men efter regeringsskiftet fanns inget intresse hos den nya borgerliga regeringen och Anders Borg att genomföra förslaget. Att verka för jobben till sjöss ingick inte i den borgerliga arbetslinjen. Precis som i fråga om industrijobben så sågs sjöfartsjobben som ”gamla” jobb som Sverige bara skulle göra sig av med.

Den internationella konkurrensen är hård på sjöfartsområdet. De senaste åren har andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan minskat, ett tecken på att sjöfartsnäringens konkurrensvillkor behöver stärkas. Tonnageskatt är ett beslut som parterna inom sjöfarten länge har velat se. Trots att flottan minskat genomförde den borgerliga regeringen aldrig det efterlängtade beslutet, men nu med en socialdemokratisk regering blir tonnageskatten äntligen verklighet. Det här är ett beslut som kommer stärka konkurrenskraften, skapa fler jobb både till sjöss och på land samt vår internationella möjlighet att driva på miljö- och sjösäkerhetsarbete. Här är ytterligare ett exempel på att socialdemokratisk politik gör skillnad.

Posted in Arbete, Göteborg, Infrastruktur, Västsverige, vatten | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Shadiye Heydari: Ryssland måste sluta bomba i Syrien

Syrienkriget har pågått alldeles för länge medan omvälden blundar. När ska detta Välfärden måste ständigt utvecklas, inte avvecklas.barbariska krig ta ett slut? Staden Aleppo är Syriens näst största stad och ligger i norra Syrien. Staden har drabbats av de blodigaste flygattackerna hittills från Assadregimen och det är mest barn som har drabbas utav detta. Civila bostadsområden har förstörts och hela staden saknar vatten, mat och el. 80 procent av stadens vägar och gator har förstörts vi

 

lket gör det svårt för räddningsarbetare att komma fram och hjälpa människor i nöd. Ryska och Syriska stridsplan har bombat flera sjukhus och dödat flera räddningsarbetare vilket direkt är ett krigsbrott. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger att användandet av bomber i tätt befolkade bostadsområden kan var ett krigsbrott.

Jag har själv flytt från krig som barn och kom till Sverige när jag var 19 år gammal. Jag har upplevt Iran – Irak kriget och flydde från Iran till Irak när jag var bara 11 år gammal.  Jag kommer tydligt ihåg Saddam regimens brutala offensiv emot kurderna. De bombade kurdiska byar och utrotade befolkningen. Jag var barn men kommer ihåg när jag och min lillasyster flydde från alla bomber och skjutningar som pågick under Iran-Irak kriget. Vi gömde oss i en skyttegrav och jag kramade om min lilla syster för och skydda henne från eventuella bomber. Det var en fruktansvärd upplevelse som ingen människa borde uppleva, speciellt barn.

Oskyldiga människor dödas i Aleppo varje dag – även oskyldiga barn. Här i Europa har våra barn precis börjat ett nytt skolår och alla är glada och förhoppningsfylla medan barnen i Syrien är glada om de överlever. Livet för våra barn handlar om att ha roligt och leka med sina vänner och kolla på sina favoritprogram. För barn i Syrien handlar det om bombningar, skjutningar, blod, rädsla, sömnlösa nätter och döda föräldrar. Kriget drabbar bara de oskyldiga och mister bara oskyldiga liv.

Utrikesminister Margot Wallström kräver att världssamfundet måste agera för att stoppa kriget. Hon säger också att EU måste sätta press på parterna för att få ett slut på kriget och humanitär hjälp måste gå till de nödställda.

Det här barbariska kriget har pågått alldeles för länge och många oskyldiga dödats. Det totala dödstalet under syriska inbördeskriget varierar mellan 150 000 till 500 000. Jag tänker mest på alla oskyldiga barn. Ryssland måste sluta med sina flygbombningar över Aleppo och omedelbart stoppa Syrienkriget. Välfärden måste ständigt utvecklas, inte avvecklas.

Posted in Göteborg, Internationellt, Mänskliga rättigheter | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Ryssland måste sluta bomba i Syrien

Budget för vår tids stora utmaningar

Johan Büser (s): Igår presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget. Med efterföljande budgetdebatt. Moderaternas Ulf Kristersson pekade ut problem, men med få egna konkreta förslag. Moderaterna kan säga vad de vill. Men vad vi inte kommer ifrån är att det just nu faktiskt går bra för Sverige. Till exempel är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år, byggtakten har inte varit så hög sedan miljonprogrammets dagar och det budgetunderskott vi ärvde från den borgerliga regeringen går mot överskott.

Den största klimatinvesteringen i modern tid är det vi som står bakom. Och samtidigt är Sverige bland de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen.

johan-3-maj-16

Men självklart finns det flera utmaningar också. Det är därför vi väljer att använda budgeten till investeringar framför skattesänkningar. Bland annat jobbsatsningar och mer pengar till kommunerna. Som går till ungarnas skola eller mormors äldreboende. Och mer pengar till polisen blir det också. För ökad säkerhet på gator och torg.

Ett annat område, som Moderaterna knappt nämnde, är den svenska skolan. Alldeles för länge har skolresultaten sjunkit. Allt för många går ut nian utan tillräckliga kunskaper och föräldrarnas bakgrund har blivit en allt viktigare faktor som avgör barnens resultat.

Under de åtta år som den moderatledda regeringen styrde lades mycket små resurser på skolan och allra minst på att stärka skolor med tuffa förutsättningar. Men i skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Sverige ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka.

Det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg och nu gör regeringen riktade satsningar på en skola som håller ihop. 30 miljoner kommer skjutas till gymnasieskolan och 30 miljoner för i riktat stöd för elever som behöver extra stöd.  För att fler ska kunna utbilda sig till lärare kommer Göteborgs universitet få 260 nya platser på lärarprogrammet. Detta finansieras av regeringens budgetproposition och är ett viktigt steg i våra barns och ungas kunskapsutveckling.

Det är så vi bygger samhället och tar ansvar för Sverige. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det är så vi skapar framtidstro och ett jämlikt Göteborg.

Johan Büser (s), riksdagsledamot Göteborg

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Budget för vår tids stora utmaningar

Angered visar vägen

Idag träffade jag vår samordningsminister Ibrahim Baylan på Blå Stället i Angered. Han ville veta mer om hur vi jobbar med att öka jämlikheten och tryggheten här i Göteborg. Med mig hade jag bl.a. Ali Moeeni (S), ordförande i SDN Angered, och Erik Nord från polisen. Vi berättade om vårt stora stadenövergripande arbete för att minska skillnaderna, Jämlikt Göteborg, och det framgångsrika trygghetsskapande och brottsförebyggande samarbetet vi har med polisen i Trygg-i-Göteborg, som startade just i Angered.

angered

Polischef Erik Nord, kommunalråd Marina Johansson och samordningsminister Ibrahim Baylan

 

Det blev ett väldigt bra och öppet samtal. Han var imponerad över hur långt vi har kommit med dessa frågor och hur tätt och effektivt vi samverkade med polismyndigheten och andra viktiga samhällsaktörer. Det var också intressant att få hans nationella perspektiv på det vi gör här i Göteborg. Inte minst var det värdefullt att få möjlighet att diskutera den extra satsning på våra sex särskilt utsatta områden som vi kommer att genomföra tillsammans med polisen. Vi pratade också om de tunga satsningar som regeringen gör i sin nya budget, som de extra välfärdsmiljarderna till kommunerna, det nya kunskapslyftet och förstärkningarna av polisen och Säpo.

Visst har vi rejäla utmaningar, både vad gäller ojämlikhet och otrygghet, men det känns verkligen att vi är på rätt väg nu, både i Angered, i Göteborg och i Sverige. Havet må vara oroligt men kursen är stadig och skeppet starkt.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Angered visar vägen