Dagen efter PISA

Robert Hammarstrand, Socialdemokraterna i Göteborgs skolpolitiska talesperson:

1. Från att ha legat i topp i internationella jämförelser (både när det gäller kunskaper och likvärdighet) har den svenska skolan rasat mest av jämförbara länder. Nedgången har varit dramatisk och skakat den svenska skolan i grunden. Därför är det mycket glädjande att den negativa trenden äntligen är bruten. Nu återstår det att analysera utfallet noggrant, för att kunna ge lärare och rektorer bättre förutsättningar att fortsätta sitt goda arbete med att rusta eleverna för framtiden.

2. Samtidigt som vi måste ta vara på allt det positiva i PISA kan i inte bortse ifrån den mycket oroande utvecklingen när det gäller likvärdigheten i den svenska skolan, d.v.s. att skillnaden i resultat mellan olika skolor och elevgrupper fortsätter att öka. Vi har fått en alltmer ojämlik och segregerad skola där elevernas bakgrund (främst föräldrarnas utbildningsnivå) har fått en större betydelse för den enskilde elevens resultat. Arbetarrörelsen kan aldrig acceptera att barn och ungdomars framtid bestäms av slumpen eller ödet d.v.s. vilken familj man råkat födas in i. För ett litet exportberoende land som Sverige är det avgörande att vi värnar alla elevers möjlighet att utveckla hela sin potential. Annars får vi problem med att konkurrera på en global marknad och i förlängningen att värna vår välfärd. Arbetarrörelsen måste på allvar ta i tu med den extrema marknadsanpassningen av den svenska skolan vilket bidragit till ökad segregation och ojämlikhet. Det fria skolvalet och systemet med elevpeng måste förändras, etableringsfriheten för friskolor måste slopas och vinstbegränsningar måste införas. I en internationell jämförelse är vårt privatiserade skolsystem unikt, och inget annat land har heller kommit på den tokiga tanken att utsätta sitt eget skolsystem för samma experiment.

Länk till Skolverket

Posted in Göteborg, Skola | Tagged , , | Leave a comment

Mattias Jonsson: Att försvara demokratin kräver organsiering

dsc08320Demokratin hotas idag genom populismen som präglar den politiska arenan. Därför är det viktigt att vi organiserar oss och tillsammans försvarar demokratin och våra värderingar

Jag är djupt bekymrad över att populismen idag präglas i den politiska arenan. I USA har vi Trump, i Frankrike har vi Le Pen och här hemma i Sverige har vi Sverigedemokraterna som sprider hat, lögner och oro bland folket. De delar vårt samhälle i ett ’’vi mot dom’’ samhälle. De söker stöd genom att skapa en splittring bland befolkningen. Det är ett hot mot demokrati och en farlig utveckling. Därför är det än mer viktigt att vi organiserar oss och tar kampen mot den populism vågen.

Vi måste stå upp för våra värderingar. Alla människors lika värde oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, kön och religion. Alla människors rätt till en gemensam trygghet som sjukvård, boende, arbete och utbildning där alla har skyldigheter och rättigheter i samhället. Demokrati är inget vakuum, om du inte tar plats och står upp för dina värderingar gör någon annan det. Tillsammans är vi starka och därför är det viktigt att vi organiserar oss och försvarar demokratin. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och ett jämlikt samhälle.

Posted in Aktuellt, Den svenska modellen, Göteborg, jämlik hälsa, Jämlikt Göteborg, jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Politik | Tagged | Leave a comment

Tord Karlsson: Elevens lärande i fokus för en likvärdig skola

Idag publiceras slutrapporten från den skolutredning som i maj 2015 fick i uppdrag att se över skolans organisation i Göteborg. Det är utifrån de lärdomar vi dragit under utredningens gång som vi landat i beslutet att överföra ansvaret för grundskolan och förskolan, från stadsdelsnivå till två centrala nämnder och förvaltningar. För oss socialdemokrater handlar detta i första hand om att stärka likvärdigheten för elever. Det ska inte spela någon roll vilken familjebakgrund du har eller vilken skola du går i, alla elever ska få en god undervisning.

Jag tror att vi med en central nämnd för grundskolan har mycket bättre förutsättningar att få en likvärdig undervisning. Men en organisationsförändring räcker inte för att för att höja skolresultaten och likvärdigheten. Vi behöver ett omtag med skolans utveckling och ta fasta på de rekommendationer som ges i skolutredningen. Framförallt handlar det om att ha fokus på det som är det viktigaste för att eleverna ska nå kunskapsmålen – att utveckla och förbättra undervisningen. Lärarens undervisning har visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för lärande. Rektor har en helt avgörande roll för att utveckla undervisningen. För att underlätta rektors roll som pedagogisk ledare behöver det frigöras tid till uppdraget. De beslutspyramider som idag präglar skolans område måste rivas för att ge rektorer ökade möjligheter och befogenheter. Ett centralt område för rektorernas ledarskap gäller att skapa fortlöpande tillfällen till kollegialt lärande, där lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning utifrån omvärldsbevakning och forskning. Samverkan mellan praktik och akademi måste förstärkas och det behövs ett mer strukturerat samarbete, exempelvis att ge möjlighet att kombinera lärartjänst med forskning.
Den senaste Pisa-rapporten som publicerades igår visade på ett tydligt trendbrott för svenska elever, inom matematik och läsförståelse har vi märkbart förbättrat resultaten. Men rapporten visar även på att likvärdigheten i den svenska skolan har minskat. Den bristande likvärdigheten i skolan är en utmaning för hela Sverige, också för oss i Göteborg. Skolutredningen visar att det är alldeles för stora skillnader mellan olika skolor och mellan olika stadsdelar i Göteborg. Resursfördelningen är en nyckel för att öka likvärdigheten, idag fördelar stadsdelarna pengarna till sina skolor på olika grunder vilket ger olika utfall. Men likvärdigheten handlar också om skillnader mellan grupper av elever. Vi ser ökade skillnader mellan elever från socioekonomiskt starka hem och de från svagare, ökade skillnader mellan lågpresterande och högpresterande elever. Men likvärdigheten handlar även i spåren av det senaste årets flyktingkris om mottagandet och etableringen av nyanlända elever. Idag går nyanlända oftast på skolor med många andra nyanlända, för att öka likvärdigheten i skolan måste vi få till ett jämnare mottagande av nyanlända elever mellan stadens skolor.
Jag delar slutsatserna att i skolutredningen, att det inte bara är strukturella förändringar som behövs inom skolområdet, det är lika viktigt att förändra kulturen. Hela utbildningssystemet behöver präglas av en stödjande kultur med höga förväntningar på eleverna, förtroende för professionen och där mätningar av elevernas resultat i första hand används för att utveckla undervisningen inte som ett instrument för kontroll. Skolan måste ges möjlighet att fokusera på färre, ambitiösa och långsiktiga utvecklingsmål som stärker arbetet för att nå de nationella målen.

Jag är övertygad om att vi utifrån skolutredningens gedigna underlag och välgrundade rekommendationer har de bästa förutsättningar att genomföra denna kulturresa. Samtidigt som vi på ett genomtänkt sätt ska genomför de strukturella förändringarna med centralisering av grundskola och förskola kan vi ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan.

Posted in Göteborg, Skola | Leave a comment

Lyssna på polisen Ransgård!

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

De senaste åren det skett flera fruktansvärda våldsdåd och skottlossningar i Göteborg. Det är ingen hemlighet vilka som står bakom de flesta av dessa. Det är organiserade gängkriminella med tillgång till tunga automatvapen och sprängmedel, som inte ens drar sig för att mörda oskyldiga barn. Polisen gör ett enormt arbete med att spana på, gripa och lagföra dessa grova brottslingar. Vi som ansvariga politiker måste göra allt i vår makt för att underlätta polisens arbete och få bort kriminella och deras vapen från stadens gator och torg.

Ett viktigt steg i att förbättra stadens brottsförebyggande arbete är att samordna och samla stadens operativa kompetens. Stadsledningskontoret har därför föreslagit att Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ska flytta över till Social resursförvaltning, där övrig central brottsförebyggande verksamhet finns. Detta skulle möjliggöra ett förbättrat samarbete med exempelvis samordnarna mot våldsbejakande extremism.

Det är ett förslag som välkomnas av polisen. Polismyndigheten har till och med formellt yttrat sig i frågan och förespråkat detta. Det borde alltså vara självklart att genomföra denna förändring. Det är trots allt polisen som jobbar med detta praktiskt, ute i verkligheten. Det är viktigt att vi lyssnar på deras kunskap. Det finns ingen anledning att försvåra deras arbete i onödan.

Vi rödgröna röstade därför självklart för detta förslag. Obegripligt nog valde borgarna att rösta emot förslaget, tillsammans med SD. De går alltså rakt emot polisens uttryckliga önskan. Uppenbarligen tror man sig förstå detta bättre än polismyndigheten. Eftersom borgarna tillsammans med SD har majoritet i kommunstyrelsen så lyckades man stoppa förslaget där. Göteborg får därför inte den samling och samordning av det brottsförebyggande arbetet som vi så väl behöver. Ingen vinner på detta förutom de samvetslösa kriminella som mördar oskyldiga män, kvinnor och barn på öppen gata.

Jag vill därför rikta en direkt uppmaning till Jonas Ransgård: Tänk om och tänk rätt! Lyssna på polisen och sluta hindra staden från att samla och samordna vårt brottsförebyggande arbete.

Posted in Göteborg | Leave a comment

Gunilla Carlsson: Kunskap i samverkan

I veckan presenterade regeringen sin forskningsproposition; Kunskap i samverkan. Ett långsiktigt politiskt förslag för att möta framtidens utmaningar, säkra vår konkurrenskraft och stärka samhällsbygget.dsc_1011_hf

I propositionen lyfts vikten av att satsa på ökad kvalité framför ökad kvantitet. Det tycker jag är bra och ansvarsfullt. Förslagets fokus ligger i att just öka kvalitén, en effektiv resursanvändnings samt främja samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället.

För att skapa ett hållbart samhällsbygge behöver vi satsa på klimatet, digitalisering, hälsa och samhällen som håller ihop. En viktig grundbult för ett modernt och hållbart samhällsbygge. Dessa utmaningar hänger ihop och borde inte ses som någonting som ska arbetas med frikopplat från varandra.

Samhällsutmaningar som åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjukdomar och antibiotika resistens har lösningar inom nya och effektivare läkemedel, vårdmetoder och ny medicinteknik. Det krävs ett gemensamt angreppssätt och en samverkan mellan näringslivet, hälso- och sjukvårdens, omsorgens och forskningen.  Denna samverkan brukar benämnas med det engelska uttrycket life science.

Sverige har en stark livsvetenskaplig forskning, bland annat genom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning; SciLifeLab i Göteborg. Det gläder mig att propositionen lyfter det här området. Det är inte bara en viktig faktor för dagens och framtidens utmaningar, det kommer också gynna utvecklingen och sysselsättningen lokalt i Göteborg.

Ett annat viktigt samverkansprogram är uppkopplad industri och nya material. Sverige är och har varit en stark industrination, men det är inget som kan tas för givet. För att vi ska stå redo för framtidens utmaningar och den ökande internationella konkurrensen är det tid för den fjärde industriella revolutionen; automatisering och digitalisering, miljösatsningar och rationalisering. Även här kommer regeringens förslag om det bifalls ge positiva effekter för Göteborg.

Genom de förslag som föreslås i propositionen fortsätter regeringen att stärka Sverige som en kunskapsnation. Investeringar i utbildning och forskning bidrar till samhällets utveckling och därmed till den svenska modellen.

Posted in Aktuellt, Göteborg, Utbildning | Tagged , , , , | Leave a comment

Gunilla Carlsson: Fler i rörelse

Idag presenteras socialdemokraternas nya idrottspolitiska program – Fler i rörelse. Jag ser glädjande på det nya programmet och förslagen som presenteras. Det är konkreta politiska förslag som skulle möjliggöra en bredare och mer tillgänglig idrottsrörelse för fler. Alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina egna villkor – precis som det ska vara i den svenska modellen. Alla barn och dsc08327unga ska rätt att delta i ett rikt föreningslivs oavsett föräldrarnas inkomst.

Bland annat lyfter programmet vikten av att idrottsrörelsen arbetar för att hålla nere avgifterna. Där har det statliga och kommunala anslagens nivå, en viktig roll. Vi vill även stimulera framväxten av så kallade idrottsbibliotek där man kan låna idrottsutrustning så som skridskor, hjälmar och bollar under både längre och kortare tid. Genom tillgänglig utrustning sänks tröskeln att testa på en ny idrott. Ett positivt delningsekonomiskt inslag som ökar möjligheten för fler att kunna idrotta.

I en tid där mycket arbete utförs stillasittande ser jag idrottsrörelsen som en viktig del för en ökad folkhälsa. En utmaning som vi kan se idag är att hälsoklassklyftan mellan olika grupper i samhället ökat. Exempelvis i Göteborg skiljer det nästan 8 år i medellivslängd mellan personer boende i Långedrag och i Bergsjön. En sträcka som knappt tar en timme med spårvagn. Samma mönster kan vi se i andra delar av landet – att i mer välbärgade bostadsområden är oftast medellivslängden högre än i ett utsatt område. Det finns flera orsaker till detta, men om fler kom i rörelse skulle ohälsan och hälsoklyftorna minska.

Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. Den är självständig, demokratiskt och öppen för alla. Livslångt idrottande är bra för hälsan, men det är även är även på fotbollsplanerna, i arenorna och i aktivitetsgrupper som människor från olika bakgrunder kan mötas och tillsammans skapa en gemenskap. Att mötas över gränser och träffa nya vänner är ett sätt att motverka segregation, bygga broar samt motverka polarisering och fördomar i ett mångkulturellt samhälle.

Idrottetens roll i framtiden är som den alltid har varit – att skapa lust och glädje. För mig är det viktigt att stötta en fri och självständig idrottsrörelse som ger lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män. Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen och en viktig del i människors vardag för att skapa gemenskap och framtidstro.

Posted in Aktuellt, Den svenska modellen, Göteborg, Idrott, jämlik hälsa, Kultur, ungdomar | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: Fler i rörelse

Johan Büser: Mitt besök i Turkiet

I måndags besökte jag Turkiet tillsammans med min kollega Marie Granlund och Palmecentrets Jens Orback. Vi mötte upp tillsammans med europaparlamentariker och riksdagsledamöter från andra socialdemokratiska partier i Europa. Bakgrunden är vår oro för den politiska och demokratiska utvecklingen i Turkiet som vi har sett den senaste

15094363_10153948233337793_2121064588180090736_n

Jens Orback, Marie Granlund och Johan Büser utanför fängelset i norra Turkiet

tiden. Där presidenten stärker sin makt, där sommarens kuppförsök fick många att höja på ögonbrynen, där media tystas och journalister fängslas samt där bland annat ledaren för oppositionspartiet HDP har fängslats. Därför valde vi att resa dit för att visa vårt avståndstagande mot en alltmer auktoritär utveckling i Turkiet.

Under de senaste veckorna har den turkiska regeringen intensifierat förföljelsen av den politiska oppositionen. Ledande företrädare har gripits, däribland partiledarna för HDP, Selahattin Demirtaş och Figen Yüksekdağ. Folkvalda lokalpolitiker har avsatts och ersatts av regeringsrepresentanter och flera viktiga oppositionella tidningar har stängts av regimen.

Demirtas fängslades alltså i början av november på mycket oklara grunder. HDP är ett av våra systerpartier och har starkt stöd bland landets kurdiska minoritet. Vi besökte det fängelse där Demirtaş hålls inspärrad och tidningsredaktioner som stängts ner av regeringen. Vi hade hoppats att kunna komma in och träffa Demirtas, men vår ansökan blev avslagen. Istället fick vi möjlighet att manifestera utanför och hålla en presskonferens. Flera nationella medier, däribland SVT var på plats. Innan dagen var slut hann vi också med att träffa ett annat av våra socialdemokratiska systerpartier CHP för att diskutera läget med dem.

Utvecklingen i Turkiet är sammantaget mycket oroande. Det vi gjorde i måndags gjorde vi för att sätta fokus på detta. Och vi är glada för det intresse som fanns, både från medias sida men faktiskt också från medborgare som har hört av sig i efterhand med sin oro över nuvarande utveckling. Det blev en kort men intensiv resa i solidaritetens namn för yttrandefrihet och demokrati.

Posted in EU, Göteborg, Internationellt, Mänskliga rättigheter, Politik, Utrikes | Tagged , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Mitt besök i Turkiet

Kulturnämnden stänger Röhsska museet tillfälligt

Röhsska museet är idag Sveriges ledande design och konsthantverksmuseum. Samtidigt behöver verksamheten utvecklas och sedan många år tillbaka finns stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, hög chefsomsättning och brister i tillit, organisation och ledning. Situationen har förvärrats ytterligare under hösten. Det här är problem som Kulturnämnden och jag som ordförande i nämnden ser väldigt allvarligt på. rohsska

Kulturnämnden har det yttersta ansvaret för att det bedrivs en god personalpolitik i kulturnämndens verksamheter och att det skapas förutsättningar för att kulturförvaltningen ska förverkliga en god arbetsmiljö. Därför beslutade Kulturnämnden idag på ett extrainsatt möte att stänga museet. Tidpunkten för stängning är ännu inte bestämd, och inte heller tidsrymden för stängningen. Den planen arbetar nu kulturförvaltningen tillsammans med fackliga representanter fram.

Problemen på Röhsska är långtifrån nya och försöken att förbättra situationen har varit många. Under de senaste 15 åren har organisationskonsulter anlitats, företagshälsovårdsinsatser genomförts och utredningar tagits fram. Men insatserna har inte gett en långsiktig effekt. För att museet ska fortsätta att vara ett angeläget design- och konsthantverksmuseum är ett radikalt omtag nödvändigt.  Verksamheten behöver utvecklas, de stängda våningsplanen öppnas och inte minst måste förutsättningar för en hållbar psykosocial miljö skapas. Nu kan det bli möjligt.

Vårt mål med det arbete som nu inleds är att Röhsska museet ska nå sin fulla potential och att medarbetarna ska få förutsättningar att kunna använda sina stora kunskaper och breda nätverk. Röhsska ska vara ett ledande museum i Sverige och en viktig aktör i Norden även de kommande 100 åren.

Mariya Voyvodova (S)
ordförande i Göteborgs kulturnämnd

Posted in Arbetsmiljö, Göteborg, konst, Kultur, Röhsska | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Kulturnämnden stänger Röhsska museet tillfälligt

Johan Büser: Kampen för klimatet fortsätter

Mellan den 7 till 18 november pågår FN:s klimatkonferens – the Conference of the Parties, COP 22, I Marrakech. Det första mötet sedan klimatmötet i Paris förra året där världens ledare för första gången enades om ett gemensamt klimatavtal. Nu fortsätter förhandlingarna om Parisavtalets genomförande så att världens länder kan ta ett gemensamt ansvar för en mer hållbar planet. johan-3-maj-16

Många är vi som har haft förhoppningar på Parisavtalet – och glädjande nog har det hunnit träda i kraft redan innan COP 22. Detta visar på att världens länder ser behovet av att lösa klimatfrågan, som är både vår och framtida generationers viktigaste ödesfråga.

Även om jag själv inte är på plats känner jag en stor tilltro till att den svenska förhandlingsdelegationen kommer vara en stark röst för att driva på ett snabbt och ambitiöst genomförande av avtalet. Sverige är den största finansiär per capita till internationell klimatomställning i gröna fonden samt andra störst i absoluta tal till anpassningsfonden för länder redan hårt utsatta för klimatförändringens effekter.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. I regeringens senaste budgetproposition föreslås historiska klimat- och miljöinvesteringar och på plats i Marrakech finns till och med Göteborgs stad med för att berätta om stadens gröna obligationer. Dessa investeringar bidrar till hållbara och gröna arbete så som produktion av biogas, energieffektiva bostäder, trädplantering och elbilar.

Kampen för klimatet fortsätter, ett nödvändigt arbete för att skapa en hållbar värld fylld med framtidstro.

Posted in Aktuellt, Göteborg, hållbarhet, Internationellt, klimat, Miljö | Tagged , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Kampen för klimatet fortsätter

Gunilla Carlsson: Strategisk styrning för ökad jämställdhet

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män när det gäller makt och inflytande, utbildning, yrke, position, inkomster, lön och karriär, obetalt hem- och omsorgsarbete, våldsutsatthet och hälsa._dsc0547_gbg_riks_lf

Igår presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen – Makt, mål och myndighet- feministisk politik för en jämställd framtid, samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Under 2018 avser man att inrätta en jämställdhetsmyndighet, som ska bidra till en strategisk, sammanhållen, hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Man inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Man tänker genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

Myndigheter som är strategiska för att nå de jämställdhetspolitiska målen ska vid behov ha tydliga och verksamhetsanpassade uppgifter om jämställdhetsintegrering i sin instruktion. Regeringen avser att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Därför presenteras den första nationella strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att säkra långsiktighet och stärkt samordning är strategin tioårig och börjar gälla 1 januari 2017.

Från att främst ha tagit hand om konsekvenserna av mäns våld presenterar regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med fokus på ett förebyggande förhållningssätt samt mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet, kombinerat med tydliga brottsbekämpande åtgärder.

Med denna skrivelse lägger regeringen grunden för en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Posted in Aktuellt, Göteborg, Jämlikt Göteborg, jämställdhet, Samverkan | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: Strategisk styrning för ökad jämställdhet